Home


Academic Affairs 
Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology (TNI)
Tel. 02-763-2600 ext. 2905, 2903, 2910
email: engineering.tni[at]tni.ac.th, chutikarn[at]tni.ac.th
TNI Building-Map


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
www.tni.ac.th/register

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2560  ประเภทสอบตรง รอบที่ 2

** เปิดรับสมัคร 9-31 มกราคม 2560 **
 • สอบข้อเขียน     11 กุมภาพันธ์ 2560
 • สอบสัมภาษณ์   12 กุมภาพันธ์ 2560
(รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=113 )

Brochure download: 
หลักสูตร ป.ตรี: 
วิศวกรรมยานยนต์ AE
วิศวกรรมการผลิต PE
วิศวกรรมอุตสาหการ IE
วิศวกรรมคอมพิวเตอณ์ CE,  
วิศวกรรมไฟฟ้า EE 

หลักสูตร ป.โท: เทคโนโลยีวิศวกรรม MET
โครงการ 5 ปี 2 ปริญญา 5yr2D

Monodzukuri  
ซึ่ง รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ได้ถ่ายทอดที่มาและความหมายของโมโนซุคุริในยุคสมัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
โมโนซุคุริ คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ (หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ด้วย) โดยมนุษย์ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำให้การใช้ชีวิตในสังคมมีความสะดวกขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมขั้นตอน ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบ การผลิต การใช้งาน การจัดการ การเก็บกลับ และการรีไซเคิล รวมถึง ระบบการทำงานขององค์กรที่ดำเนินการ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานั้น ต้องสร้างคุณค่าในเชิงสังคม และเศรษฐกิจ ในขณะที่ส่งผลกระทบกับมนุษย์และระบบนิเวศตามธรรมชาติน้อยที่สุด โดย สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Science Council of Japan)
The Role of Monodzukuri


Important Links 
 1. TNI Registrar (TNI-Reg) งานทะเบียน (ผลการลงทะเบียน การดูเกรด การตรวจสอบจบการศึกษา ฯลฯ)
 2. TNI Academic Affairs (TNI-ACAD) งานวิชาการของ TNI
 3. TNI Academic Affairs Departments Home  หน้าหลักของงานวิชาการ
 4. TNI Student Admission งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 5. ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง 2550-2557 สำคัญๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา
 6. TNI Exchange program การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 7. TNI Cooperative ศูนย์สหกิจศึกษา
 8. Job TNI การจัดหางานให้กับบัณฑิต TNI 
 9. TNI Student affairs งานกิจการนักศึกษา TNI
 10. TNI QA งานประกันคุณภาพการศึกษา


 
ข่าว H.E. Mr. Shiro SADOSHIMA เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เมื่อ 8 ก.ย. 58
เนื้อข่าวใน Manager Online (Life on Campus) คลิก
  

"สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มุ่งเน้นการเรียนแบบโมโนซุคุริ หรือ คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์ 
พร้อมเสริมทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานได้ทันที หลังจบการศึกษา" 
Voice TV news_1

ให้สัมภาษณ์โดย : อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และทุนการศึกษา
What you should know


TOEIC Online Practice
 1. TOEIC Online Practice - And all Resources for TOEIC test‎
 2. TOEIC® Listening Part 1: - photographs - free practice test
 3. Toeic - English-test.net
 4. Free TOEIC® Practice Test - TestDen
 5. Practice the TOEIC Test: Online TOEIC tests

 About Japan
 1. เลียนให้รู้ Through Situations. Variety of situations to practice in English & Japanese. เรียนจากการฟัง รู้จากการฝึกฝน. ด้วยสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น.
 2. Nihonko O Narau  Learn Japanese is a free online resource for learning basic Japanese. Vocabulary and grammar sections allow you to advance your studies 
 3. J-Campus: http://www.j-campus.com/
 4. Japan story http://www.dek-d.com/studyabroad/36081/
 5. J Education : http://www.jeducation.com/THAI/FRAME/frame.html
 6. TNI Cooperative and Jab Placement Center: http://coop.tni.ac.th/2014/new/main/
 7. website เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง http://jplang.tufs.ac.jp/account/login
Ċ
5Yr2D.pdf
(1069k)
Wipawadee Wongsuwan,
Aug 16, 2015, 7:42 PM
Ċ
AE.pdf
(1042k)
Wipawadee Wongsuwan,
Aug 16, 2015, 7:42 PM
Ċ
CE.pdf
(1177k)
Wipawadee Wongsuwan,
Aug 16, 2015, 7:43 PM
Ċ
EE.pdf
(1242k)
Wipawadee Wongsuwan,
Aug 16, 2015, 7:43 PM
Ċ
Wipawadee Wongsuwan,
May 30, 2015, 8:01 PM
Ċ
IE.pdf
(1208k)
Wipawadee Wongsuwan,
Aug 16, 2015, 7:43 PM
Ċ
MET.pdf
(1179k)
Wipawadee Wongsuwan,
Aug 16, 2015, 7:43 PM
Ċ
PE.pdf
(1193k)
Wipawadee Wongsuwan,
Aug 16, 2015, 7:42 PM
Comments