หน้าแรก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้จัดทำสารสนเทศโดยรวบรวมข้อมูลทุกฝ่ายจัดทำสถิติ วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกเพื่อดูแนวโน้มการพัฒนาโรงเรียน เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานตามแผนงานและโครงการของโรงเรียนต่อไป