”Världen börjar med barnen” (Maria Montessori)

Vi är en förskola med en god pedagogisk verksamhet byggd på Montessoripedagogik

Vi arbetar för att göra det möjligt för barnet att kunna påverka sitt lärande genom att arbeta planerat och mångsidigt med Montessorimaterialets alla delar: Praktiskt arbete, Sensoriskt, Matematik, Språk och Kultur

Vi arbetar för att nå våra mål genom att arbeta med en skönlitterär bok under varje årstidstema, där vi på ett tydligt sätt kan dokumentera barnens arbete och följa deras lärprocesser. Utifrån boken arbetar vi  med språk, matematik, skapande t.ex. målning, musik, teater.

Tillsammans med föräldrarna gör vi en individuell utvecklingsplan för barnet som utvärderas i slutet av läsåret

Vi i personalgruppen observerar barnen för att se var de är i sin utveckling och dokumentera detta inför utvecklingssamtalen.

Vi är en förskola med trygghet och trivsel

Barn och föräldrar ska vara välkomna och mötas med öppenhet och respekt
Vi vuxna på skolan ska föregå med gott exempel
Barnens trygghet i vår verksamhet ska prioriteras av all personal. Med tydliga regler och gränser för vad som är tillåtet och inte tillåtet
genomför vi åtgärder så att flickors och pojkars status likställs.

Alla som vistas i skolan ska uppleva säkerhet i den fysiska miljön.

Vi har tydliga regler som gäller för hela skolan. Vi skapar en god arbetsmiljö genom att följa våra regler och rutiner som skapar trygghet hos oss alla. 

Vi är en  förskola där vi arbetar aktivt med den sociala utvecklingen för att stödja barnet både enskilt och i grupp

Vi vill stärka barnets: Självkänsla så att barnet känner tillit och trygghet, vågar visa, beskriva och hantera sina känslor, vågar vara sig själv och säga ifrån om något är fel.

Förmåga till Empati genom att öka barnets medkänsla för andra, hjälpa till, ej störa, visa förståelse för att människor är olika, respektera och visa hänsyn till andra

Ansvar och impulskontroll genom att lära barnet att följa uppsatta regler, acceptera ett nej, bli självständig, vara rädd om våra saker, vara ärlig och stå för vad man har gjort

Förmåga till Samspel så att det kan lyssna till andra, vänta på sin tur, lösa konflikter med ord, samarbeta, följa fattade beslut, skapa och bevara relationer samt rätta sig efter demokratiskt fattade beslut

Vi arbetar för att nå våra mål genom att uppmuntra barnen att ge uttryck för sina åsikter. Få barnen att lyssna på varandra, vara rädda om varandra och våra saker och vår miljö. Genom att bearbeta konflikter tillsammans med barnen, där vi låter barnen komma till tals och komma med förslag hur de ska lösa konflikten så de kan fortsätta vara goda vänner och lära sig något ut av det som hände.

Vi ingår i en skola för livslångt lärande

Vi vill skapa Arbetsglädje genom att ha en god pedagogisk verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Miljön inne och ute ska inbjuda till både arbete och lek

Vi vill bevara barnens Nyfikenhet genom att lyssna på dem, följa deras intressen, ge dem möjligheter till faktainhämtning samt ge dem möjlighet att söka och erövra kunskap

Vi vill ge barnen lagom mycket Ansvar för att de ska få känna att de gör framsteg och övervinner svårigheter i sin egen takt samt tar ansvar för sig själva och sitt lärande.

Vi arbetar för att nå våra mål genom att planera verksamheten efter årstiderna och förändra verksamheten efter barnen. Följer vi deras intressen och ökar deras nyfikenhet, får vi barnen att glädjas åt vardagen och inte bara se materiella värden. Vi ger barnen successivt ökat ansvar att välja, fullfölja och vara stolta över sina kunskaper.

Pedagogernas önskemål till våra föräldrar är:

  • att få dem att förstå hur viktigt det är för verksamheten att brukarenkäten besvaras en gång per år
  • att de tar till sig den information som förskolan ger
  • att de besöker sitt barn på förskolan och är med i verksamheten en dag
  • att de ställer frågor och kommer med förslag, gärna via mail, så att hela arbetslaget har möjlighet att samtidigt ta del av det.