Главная

ГИМНАЗИЯ  21 ВЕКА

  Современная школа прошла сложный путь поиска, открытий, внедрений,  решая по ходу множество существенных организационных проблем.

    Школа понимает, на что ориентирован стержень системы образования в целом и какие конкретные задачи необходимо ставить перед учебным заведением. Также существует задача школьной архитектуры - сделать место учебы не только приятным для пребывания, но и способствующим рациональному распределению сил как для учеников, так и для учителей.

    Два здания, в которых теперь размещается гимназия, позволяют заниматься робототехникой, искусством, керамикой, спортом, музыкой, танцами - каждый ученик может выбрать занятие по душе.

     С одной стороны, в школе созданы условия, позволяющие ученикам одновременно развивать способность учиться самостоятельно и слушать другого, навык выполнять задания и проявлять инициативу.

    В гимназии работают учителя, способные передавать нужные навыки подрастающему поколению, а главное - сотрудничать с учениками, обучаться вместе с ними. 

    Под руководством директора С.Г. Теплова  продолжается модернизация системы обучения, целенаправленно используются современные технологии.
    Одним из приоритетов гимназии является использование информационных технологий для общения и проведения учебных проектов с учениками и учителями из других стран, повышения уровня квалификации учителей.                   Акцент также делается на изучении таких иностранных языков, как как эстонский, английский, русский, французский, немецкий, испанский и даже китайский и финский. 

   Kaasaegne kool on läbinud keerulise otsingutee,  leidnud viise, avastusi, rakendusi, lahendanud  palju olulisi organisatsioonilisi probleeme. 
  Kool mõistab, milles seisneb kogu haridussüsteemi tuum, milliseid konkreetseid ülesandeid tuleb õppeasutusele seada. Lisaks sellistele tähtsatele aspektidele on kooli arhitektuuri ülesanne - kas õppimiskohta on võimalik muuta mitte ainult meeldivaks, vaid ka  õpilastel ja õpetajatel aidata jõudu ratsionaalset jaotada.
   Kahes õppehoones, kus praegu paikneb gümnaasium, on võimalik tegeleda robootika, kunsti, keraamika, spordi, muusika ja tantsuga, iga õpilane saab tegeleda meelepärase tegevusega.
   Ühelt poolt on koolis vaja luua tingimused, et õpilased saaksid üheaegselt arendada iseseisvat õppimisoskust ja võimet teisi kuulata, oskust täita  ülesandeid ja ilmutada initsiatiivi. 
   Gümnaasiumis töötavad õpetajad, kes suudavad edasi anda vajalikud oskused nooremale põlvkonnale ja kõige tähtsam - teha õpilastega koostööd, õppida koos nendega.
  Kooli  direktori  Sergei  Teplovi juhtimisel toimub koolitussüsteemi moderniseerimine, sihipäraselt kasutatakse kaasaegseid tehnoloogiaid.
   Gümnaasiumi üheks prioriteediks on infotehnoloogia kasutamine teiste riikide õpilaste ja õpetajatega  suhtlemiseks ja  haridusprojektide läbiviimiseks, õpetajate kvalifikatsiooni tõstmiseks.
     Rõhku on pandud ka selliste võõrkeelte õpetamisele nagu eesti, inglise, vene, prantsuse, saksa, hispaania ja isegi hiina ja soome keel.