ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.33

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (แบบทดสอบออนไลน์)

ภาพกิจกรรมวิชาการ

ภาพกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นิเทศการสอน ครั้งที่ 2/2561


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน