ร้องเรียน / เสนอแนะ

     

            สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ 
ต่อโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โดยต้องไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีให้ใครเดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใครโดยไม่เป็นความจริง

            หากท่านประสงค์ร้องทุกข์/ร้องเรียน ท่านต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Gmail ก่อน และท่านต้องระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ e-mail เบอร์โทรศัพท์ของท่านจริงเท่านั้น โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทางระบบจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

            ทั้งนี้ คำร้องทุกข์/ร้องเรียนหากไม่เป็นความจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี

            กรณีท่านต้องการร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยไม่ระบุตัวตนของท่าน หรือใช่ชื่อของผู้อื่น อาจนำไปสู่การกระทำผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะไม่ถูกนำไปพิจารณา