2. Theoretisch kader

Algemene verwijzingen naar literatuur

 • In verschillende studies wordt beweerd dat..., maar uit de studie van X blijkt dat...
 • Onderzoekers veronderstellen dat...
 • Diverse studies hebben het effect van .... op ... onderzocht
 • Tot nu toe zijn er slechts enkele pogingen gedaan om inzicht te krijgen in ...
 • Op het gebied van ...  hebben slechts een aantal studies zich gericht op de rol van ...
 • Deze studies hebben hoofdzakelijk gekeken naar...
 • Meerdere onderzoeken hebben een significante positieve/negatieve relatie getoond tussen ... en ...
 • Daarnaast is gebleken dat ...
 • Uit onderzoek naar ....  is gebleken dat ...
 • De veronderstelling dat .... wordt empirisch ondersteund.
 • Onderzoek laat zien dat ...
 • Recente studies laten zien dat ...
 • Eerder onderzoek in de ... heeft aangetoond dat ...

 

Tekortkoming in eerder onderzoek

 • Een specifiek onderzoek naar het verband tussen ... en ... is tot op heden niet verricht.
 • Naar de invloed van ... op ... is tot op heden geen wetenschappelijk onderzoek gedaan
 • Ook heeft tot op heden geen onderzoek .... onderzocht
 • In slechts enkele studies wordt besproken ....
 • Er is echter nog niet onderzocht of dit vervolgens leidt tot ....
 • De meeste studies richten zich uitsluitend op ...

Vergelijking tussen onderzoeken

 • In overeenstemming met ...
 • Hiermee is gebleken dat ...
 • Het onderzoek naar ... laat soortgelijke resultaten zien.
 • Op vergelijkbare wijze hebben ... en ... (jaartal) laten zien dat ...
 • Longitudinaal onderzoek heeft tevens een causaal effect aangetoond van .. op ...
 • Ook in een meta-analyse komt het positieve/negatieve verband tussen ... en ... naar voren
 • Ook .... en ... (jaar) hebben aangetoond dat...
 • Dit is in lijn met...

 

Tegenstelling in onderzoeken

 • Er zijn echter ook onderzoeken die andere resultaten aantonen.
 • Een andere onderzoek toonde echter alleen een verband tussen .. en ...
 • Er bestaan echter ook minder positieve visies over ...
 • Veel studies hebben echter aangetoond dat ...
 • Een reden voor deze inconsistente resultaten is dat ...

Referenties met de onderzoekers als onderwerp van de zin

 • .... en ...  hebben wel een empirische studie uitgevoerd en onderzochten de mate waarin ...
 • Zij concludeerden dat ...
 • ... en ...  onderzochten wel het mogelijke effect ... en bestudeerden dit voor het ...
 • Tevens hebben ... en ... (jaartal) aangetoond dat ...
 • Uit onderzoek van ... en ... blijkt dat ...

 

Opstellen van hypotheses

 • De eerste hypothese is dat ...
 • De tweede hypothese is gebaseerd op ...
 • Deze theorie veronderstelt dat...
 • De derde hypothese schrijft ... toe aan .....
 • Daaruit volgen de eerste twee hypothesen:
 • De verwachting is dan ook dat ...
 • De verwachting is dat er een positief/negatief verband bestaat tussen ... en ... , waarbij het verband wordt gemedieerd door ...
 • Verwacht wordt daarom dat ...
 • Omdat verondersteld wordt dat ... is de verwachting dat ...
 • Om de tweede onderzoeksvraag te toetsen is een vierde hypotheses toegevoegd om na te gaan of de veronderstelling klopt dat ...
 • De hypotheses ten aanzien van ... zijn daarom als volgt: ...
 • Indien we aannemen dat ..., komen we op de volgende hypothesen: ...

 

Comments