מה מאפיין אותך? לתת או לקחת?

8 עקרונות לחדשנות בחינוך - יעל דרורי - גוגל - חלק א


8 עקרונות לחדשנות בחינוך - יעל דרורי - גוגל - חלק ב


  


   
               

עדכונים שוטפים:http://ecat.education.gov.il/

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx   http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/MiktuotTchumiLimud/megamot-tech/Pages/Megamot.aspx


https://www.youtube.com/watch?v=7YL8CFe7QYs