למידה משחקית  


   
 
 עדכונים שוטפים:

פורסמו פרטים ראשונים להשתלמויות קוד ורובוטיקה

השתלמות קיץ:
פיתוח תוכן דיגיטלי בעולמות וירטואלים- מרצה: אורי שפירא. חדש
             http://ecat.education.gov.il/

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx   http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/MiktuotTchumiLimud/megamot-tech/Pages/Megamot.aspx


https://www.youtube.com/watch?v=BCC7rFxo6QA