Nearpod

אפליקציה המאפשרת לשתף תכנים ולתת משימות לתלמידים בכל אמצעי קצה: מחשב, סמארטפון, טאבלט.

התלמידים מתחברים למצגת המורה על ידי קוד שהמורה מפיק וצופים במצגת המורה על אמצעי הקצה שלהם. המורה שולט במצגת ומפעיל את התלמידים בפעילויות שהכין.