บัญชี gmail.com ใหม่สำหรับส่ง ไฟล์ ปพ.5 ปพ.6 และเอกสารงานวิชาการ

เข้าเว็บ www.gmail.com

ชื่อผู้ใช้
academic@thoongprao.ac.th