ข่าวสารประชาสัมพันธ์


 กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา 
คณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
นางอุมาพร  เภตราพรโชติ
  ผู้อำนวยการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

http://www.mua.go.th/

http://www.onesqa.or.th/th/index.php

http://www.cheqa.mua.go.th/

http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.html

https://sites.google.com/a/thonbuhttp://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20TQR.htmlri-u.ac.th/truqa/home/2.jpg

http://www.thonburi-u.ac.th/

http://www.thonburi-u.ac.th/stech/index.php

http://www.norththonburi.com/

https://sites.google.com/site/phathna57/


ċ
Flowchart-CHEQA ระบบการดำเนินงานหลักสูตร(สำหรับกรอกข้อมูลใน Cheqa).rar
(489k)
Wanchanok Naimsaming,
15 ส.ค. 2560 21:13