ข่าวสาร TRU-QA


+กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555 Dowload
+มหาวิทยาลัยธนบุรีผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ.  Dowload 
 
 

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ เอกสารความรู้เกี่ยวกับ EDPex