Gallery

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ /2559
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 4/2556 
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธนบุรี


ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/56


ภาพบรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2556 วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี 3/56การตรวจประกันคุณภาพ สัญจร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน......

QA สัญจร ปี 54


การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่าน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารที่ถูกต้อง 

การอบรม "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ"