ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

Comments