สภามหาวิทยาลัยธนบุรี

 
                                            บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาสถาบัน

    สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่สำคัญที่จำชี้แนะ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ยังมีบทบาทสำคัญอื่น ๆ คือบทบาทในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ บทบาทในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบทบาทในฐานะผู้พิทักษ์ ผลประโยชน์และ คุ้มครอง ผู้ริโภค นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบอย่างกว้างขวางตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

องค์ประกอบและการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

องค์ประกอบ

          สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  ดังนี้

1.       นายกสภามหาวิทยาลัย

2.       อธิการบดี เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

3.       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบสี่คน ที่ผู้รับใบอนุญาตเสนอ  ทั้งนี้ให้มีคณาจารย์ประจำอย่างน้อยหนึ่งคน

4.       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน ที่รัฐมนตรีเลือกจากบัญชีรายชื่อ

 

การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

           กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  มีที่มา  ดังนี้

1. นายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 28(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีวัยวุฒิที่เหมาะสมมีประสบการในการปฏิบัติงานจนกระทั่งได้รับผลสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะด้านลักษณะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ในเรืองการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างดี

2. อธิการบดีตามมาตรา 28(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

3. กรรมการสภาตามมาตรา 28(3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบสี่คน ในจำนวนนี้ต้องมีคณาจารย์ประจำอย่างน้อยหนึ่งคน  เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบัน

4. ผู้รับใบอนุญาตจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม  ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม  รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความรู้ในเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และมีความเข้าใจในภารกิจและบทบาทของสภาบันอุดมศึกษาเอกชน  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอย่างดี

5. กรรมการสภาตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบ