คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

   
ดร.อุดม    เฟื่องฟุ้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
 
   
ดร.พนม   พงษ์ไพบูลย์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
 
 

ดร.บัญชา    เกิดมณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
(อธิการบดี)
   

ดร.นภวรรณ    แย้มชุติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
(ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง)
 

พล.ต.อ.ดร. วัชรพล   ประสารราชกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   

ดร.สวัสดิ์    อุดมโภชน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

รศ.ดร. สมบัติ    ทีฆทรัพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   

อาจารย์เดชา    ศิริรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

รศ.ดร.สุพล   วุฒิเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู็้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติ
   

รศ.ดร.พลสิทธิ์    หนูชูชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติ
 

รศ.ดร.ปรัชญนันท์    นิลสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติ
   

รศ.ดร.ศศิวิมล    มีอำพล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติ
 

ดร.พันธุ์นิภา    แย้มชุติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   

ดร.อุไรรัตน์    แย้มชุติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
 

ดร.สุธาสินี    แสงมุกดา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
   

อาจารย์สุวิทย์    ติกจินา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ประวัติ