สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนุบรี
ประวัติความเป็นมา

    สำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารและสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

  1. งานบริหารงานทั่วไป
  2. งานสารบรรณ
  3. งานบุคลากร

ปรัชญา

 
    "ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นบริการ พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์

    "สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานส่งเสรอมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัการศึกษา และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พัธกิจ

  1. สร้างระบบการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  2. พัฒนาระบบการ
    บริหารงานสารบรรณด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
  3. ประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการงานของหน่วยงานต่้างๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  4. สร้างการประกันคุณภาพในสำนักงานอธิการบดี