YouTube Video

กิจกรรมเชียร์ลีด


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการสัมมนา Marketing Plan โครงการสัมมนา Marketing  Plan Contest  โครงการ 7 A.P.Honda  จัดขึ้นเมื่อวัน พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 23:53 โดย Arunee Truphaphum
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านกลยุทธ์การตลาด  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิดใหม่ๆ ทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมท ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2556 00:41 โดย Arunee Truphaphum
 • โครงการสร้างศักยภาพผู้บริหารการตลาด  โครงการสร้างศักยภาพผู้บริหารการตลาดขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรโดยผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ ในหัวข ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2556 00:36 โดย Arunee Truphaphum
 • ข่าวประชาสัมพันธ์  โครงการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ TQF การตลาดเพื่อให้เกิดกระบวนการอบรมการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่การทำงาน กิจกรรมส่งเสริมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2556 00:35 โดย Arunee Truphaphum
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกวด เชียร์รีดเดอร์   ^^^^ กีฬาเฟรสชี่ ประจำปี 2558 ตอนที่ 1 

วิดีโอ YouTube


ประกวด เชียร์รีดเดอร์   ^^^^ กีฬาเฟรสชี่ ประจำปี 2558 ตอนที่ 2

วิดีโอ YouTube
นักศึกษา สาขาการตลาด   รับประกาศนียบัตรของ honda ในการประกวดแข่งขันแผนการตลาดนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ กับ  (การแข่งขัน “Marketing Plan Contest โครงการ 6 by A.P. Honda”) 

อาชีพที่บัณฑิตการตลาดสามารถประกอบอาชีพได้
1) ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจของตนเอง
2) กรรมการผู้จัดการบริษัท
3) ตำแหน่งผู้บริหาร ผู้อำนวยการการตลาด  รองผู้อำนวยการการตลาด
4) ตำแหน่งผู้จัดการการตลาด รองผู้จัดการการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาด 

5) ตำแหน่งผู้จัดการงานขาย  รองผู้จัดการฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่การขาย