ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยต่างๆ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยต่างๆ
  http://www.lib.nu.ac.th/weblib/                                                    ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                         ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                                                        
 

                                                                                                              ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comments