ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

 
ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

https://cuir.car.chula.ac.th/

คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR) 
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLis – Thai Library Integrated System สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
http://kulc.lib.ku.ac.th/kucon/index.php/search
ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://kb.hsri.or.th/dspace/
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของ สวรส. และองค์การเครือข่าย (Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and Alliances)

http://www.tnrr.in.th/index.php

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai National Research Repository) โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ
https://tdri.or.th/issue/social-welfare/research/
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
https://elibrary.trf.or.th/default2019.asp
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ สกว.
https://www.riclib.nrct.go.th/Index
ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.thailibrary.in.th/2014/07/25/thaied-research/
ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
https://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=5716&word=
ฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519-2553
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.matichonelibrary.com/
 สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวบทความ ย้อนหลัง
https://www.kasikornresearch.com/th/Pages/index.aspx
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
http://www.library.coj.go.th/Index
ฐานข้อมูลทางด้านกฏหมาย
http://research.mol.go.th/2013/
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
http://www.2ebook.com/new/library/index/tru

E-Books TRU ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์หลากหลายกว่า 5000 รายการ สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้จากทั้งหน้าเว็บ จาก
Application
 
                                                                                                            ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
__________________________________________________________________________________________________________

Comments