บุคลากรบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการ 

 

                                                                  
                     
                                                  รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา 
                                                          ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 


                                                                                          

นางกุลยา  สุขพงษ์ไทย

หัวหน้าสำนักวิทยบริการ 


นางแสงดาว  เข็มโคตร์

บรรณารักษ์ฝ่ายจัดซื้อและวิเคราะห์สารสนเทศ


 


นางสาวมนันยา  งามดี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและตอบคำถามช่วยค้นคว้า

 

 

 

 นางสาวชุมศรี  เกิดมณี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 นายสิพัฒน์  สุดหอม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 
Comments