ระเบียบและข้อบังคับ

                                            

ระเบียบข้อบังคับและมารยาทในการเข้าใช้สำนักวิทยบริการ

 ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


ประเภท

ทรัพยากร


ประเภท

ของผู้ยืม


จำนวน

ที่ให้ยืมระยะเวลา


ค่าปรับหมายเหตุ


หนังสือ

ทั่วไป


อาจารย์

เจ้าหน้าที่

นักศึกษา ป.โท

นักศึกษา ป.ตรี


10  เล่ม

10  เล่ม

10 เล่ม

7  เล่ม1 ภาคเรียน

1 ภาคเรียน

30 วัน

7  วัน


วันละ  5  บาท

ต่อ 1 เล่ม ต่อ 1 วัน

(นับรวมวันหยุด)นักศึกษาสามารถยืมต่อติดกันได้ไม่เกิน

ครั้ง


ดิสก์เก็ตโปรแกรมประยุกต์

 

ทุกประเภท

 

3  ชื่อเรื่อง

 

3  วัน


ชื่อเรื่องละ  5  บาท

ต่อ 1 วัน

(นับรวมวันหยุด)- ให้ยืมหาก 1 ชื่อเรื่อง

มีมากกว่า 1 แผ่น

 


CD – ROM

 

ทุกประเภท

 

3  ชื่อเรื่อง

(เก่า 1, ใหม่ 1)

 

3  วัน


ชื่อเรื่องละ  5  บาท

ต่อ 1 วัน

(นับรวมวันหยุด)- ให้ยืมหาก 1 ชื่อเรื่อง

มีมากกว่า 1 แผ่น

 


เทปคาสเซ็ท

วีดีทัศน์

 

ทุกประเภท

 

3  ชื่อเรื่อง

 

3  วัน


ชื่อเรื่องละ  5  บาท

ต่อ 1 วัน

(นับรวมวันหยุด)- ให้ยืมหาก 1 ชื่อเรื่อง

มีมากกว่า 1 แผ่น

 

Comments