ผู้ที่จบ ม.ทุกแผนการศึกษา ,ปวช.และปวส. ทุกสาขาวิชา (ช่างและบริหาร)  รอบปกติ และรอบวันอาทิตย์  

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน)
หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตละ 800 บาท
ทฤษฎี หน่วยกิตละ 1000  บาท
ปฏิบัติ หน่วยกิตละ  1400 บาท

มีทุนการศึกษา เช่น ทุนสวัสดิการ ทุนนักกีฬา  และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ)
บุตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนต้นสังกัดได้
*สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้*


คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Technology
ชื่อย่อปริญญา : ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

สถานที่ติดต่อ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี  
248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพฯ 10160
โทร   
0-2809-0823-25 ต่อ 139  
                     
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธนบุรี   www.thonburi-u.ac.th                    
                         ติดต่อโดยตรงที่
อ.สมจินต์  อักษรธรรม    
โทรศัพท์ 086-096-9677       


                      ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


การสอบวิชาโครงการของนักศึกษาสาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

กิจกรรมการซ้อมบูมของนักศึกษา ก่อนถึงวันประทานปริญญาบัตร


นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในสาขา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

         
                            
                            

ภาพกิจกรรม