หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 0-2809-0823 ต่อ 122, 123

        ดาวน์โหลดใบสมัคร

        ค่าใช้จ่าย  ตลอดหลักสูตรประมาณ   40,000  บาท

        เอกสารประกอบการสมัครเรียน

            1.  รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน ขนาด  1  นิ้ว          2  รูป

            2.  สำเนาบัตรประชาชน                                                             2  ฉบับ

            3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                               2  ฉบับ

            4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                                              2  ฉบับ

            5.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)                               2  ฉบับ

            6.  สำเนาใบปริญญาบัตร                                                            2  ฉบับ

            7.  สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                 โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา (ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ)     2  ฉบับ
            
            8.  สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง                                                        2  ฉบับ

            9.  สำเนาหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครู                                                2  ฉบับ

          10.  สำเนาหนังสือรับรองการเป็นครู (ถ้ามี)                                       2  ฉบับ

          11.  สำเนาสมุดประจำตัวครู (ถ้ามี)                                                  2  ฉบับ                                                                       
                

จำนวนหน่วยกิต

                จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  33  หน่วยกิต


รายวิชาบังคับ  จำนวน  27  หน่วยกิต

            93 0001    ภาษา วัฒนธรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5)  
  
            93 0002    จิตวิทยาสำหรับครู                                                                         3(3-0-6)

            93 0003    หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู                        3(3-0-6)

            93 0004    การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                       3(2-2-5)

            93 0005    การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา                                                           3(2-2-5)

            93 0006    การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                               3(3-0-6)

            93 1001    การประกันและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา                                3(3-0-6)

            93 1002    สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา                                          3(1-4-4)

            93 1006    สถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้                                          2(2-0-4)

            93 1007    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหว่างเรียน                                        1(1-2-2)

รายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน  6  หน่วยกิต

            93 0007    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                       3(240)

            93 0008    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                       3(240)