หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


การเรียน
        การเรียน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
        แผน ก แบบ ก2    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต
        แผน ข                  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                 ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต
หลักสูตร
        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยมีแผนการศึกษา 2 แผน คือแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
โครงสร้างหลักสูตร
        นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษา โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
    แผน ก แบบ ก2
                กลุ่มวิชาบังคับ                         24  หน่วยกิต
                กลุ่มวิชาเลือก                             6  หน่วยกิต
                วิทยานิพนธ์                              12  หน่วยกิต
                รวม                                          42  หน่วยกิต
    แผน ข 
                กลุ่มวิชาบังคับ                         24  หน่วยกิต
                กลุ่มวิชาเลือก                          12  หน่วยกิต
                สารนิพนธ์                                  6  หน่วยกิต
                รวม                                          42  หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาพื้นฐาน
                941001  พื้นฐานการบริหารการศึกษาและระบบการศึกษาไทย
                941002  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารการศึกษา
    กลุ่มวิชาบังคับ  24  หน่วยกิต
                942001  หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
                942002  การวิเคราะห์ระบบและการบริหารนโยบายกลยุทธ์ทางการศึกษา
                942003  ภาวะผู้นำในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
                942004  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
                942005  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
                942006  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
                942007  สารสนเทศเพื่อการบริหารทางการศึกษา
                942008  ฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
    กลุ่มวิชาเลือก
        แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
        แผน ข ให้เลือกเรียน  9  หน่วยกิต และเรียนรายวิชาสัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มในการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
                943001  การประกันคุณภาพการศึกษา
                943002  เศรษฐศาสตร์การศึกษา
                943003  แนวโน้มการจัดการศึกษานานาชาติ
                943004  การบริหารจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
                943005  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารทางการศึกษา
                943006  การเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา
                943007  การประยุกต์งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการบริหารการศึกษา
                943008  การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
                943009  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
                943010  สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มในการบริหารการศึกษา
    กลุ่มวิทยานิพนธ์
                944001  วิทยานิพนธ์
    กลุ่มวิชาสารนิพนธ์
                944002  สารนิพนธ์