หน้าหลัก

การสมัครเข้าเรียนคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

การเรียนการสอน
        ภาคการศึกษาที่ 1, ภาคการศึกษาที่ 2, ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รับนักศึกษา
        ภาคปกติ, ภาคสมทบ (ค่ำ), ภาคพิเศษ (เสาร์/อาทิตย์)

คุณสมบัติผู้สมัคร
        - หลักสูตร 4 ปี รับผู้จบ ม.6, ปวช. เทียบเท่าทุกสาขา
        - หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน รับผู้จบ ปวส, ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

เอกสารการสมัคร
        - สำเนาทะเบียนบ้าน    1 ใบ
        - สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ
        - รูปถ่าย                     3 รูป
        - ใบรายงานผลการศึกษาหรือใบรับรอง 1 ใบ

การสมัครเข้าศึกษา
        - ภาคการเรียนที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน
        - ภาคการเรียนที่ 2 : สิงหาคม - พฤศจิกายน      

รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                               30 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                               3 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                3 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาภาษา                                        15 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                 93 หน่วยกิต
        วิชาแกน                                                 42 หน่วยกิต              
        วิชาเอกบังคับ                                          36 หน่วยกิต
        วิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท                    15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                      6 หน่วยกิต

                                                                                                                                                                                  
ประชาสัมพันธ์จัดอบรมหลักสูตร Update ภาษีอากรใหม่ 2560


_____________________________________________________________________________________________________                    
ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตร นับชั่วโมง CPD และ CPA

กำหนดการซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร
คณะบัญชีจัดโครงการ OPEN HOUSE และจัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าของผู้ทำบัญชี

ด้วยมาตรฐานการายงานทางการเงิน

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม/การประชุมสัมมนา 

Comments