การประชุมสภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2562 
ณ ห้องประชุม B301 อาคารแย้มชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรีการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม B301 
อาคารแย้มชุติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม B301 
อาคารแย้มชุติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้อง B301  อาคารแย้มชุติ


การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560  ณ ห้อง B301  อาคารแย้มชุติ
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้อง B301  อาคารแย้มชุติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559  ณ ห้อง B 301  อาคารแย้มชุติ

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559


ปรับปรุงการจัดทำ มคอ.3-7 และตัวบ่งชี้การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน


ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีโครงการติดตามและพัฒนาการจัดทำ มคอ.7 “กิจกรรม อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกเกรดในระบบทะเบียนออนไลน์ และ T-Score ใน Excel”โครงการอบรมการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 สำหรับอาจารย์ที่เข้าบรรจุใหม่ ในปีการศึกษา 2558


โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ที่เข้าบรรจุใหม่ ปีการศึกษา 2558


โครงการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้โครงการจัดทำข้อสอบลงในระบบ E-learningโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกเกรดในระบบทะเบียนออนไลน์ และ T-Score ใน Excel” ปีการศึกษา 2557โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบโครงการอบรมการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 สำหรับอาจารย์ที่บรรจุเข้าใหม่ ในปี 2557


โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2557


พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา"โครงการติดตามและพัฒนาการจัดทำ มคอ.7