วิดีโอ YouTubeNews : ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึก 2560 คำสั่งโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่ ๒๕๖/ ๒๕๖๐เรื่อง แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    Posted Jul 25, 2017, 4:31 AM by นายโยธิน ศิริเอ้ย
  • การจัดทำเอกสาร ลส.8 การจัดทำเอกสาร ลส.8ให้เลขาทุกกลุ่มจัดทำเอกสารทะเบียนกองลูกเสือ-เนตรนารี ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้แบบฟอร์มให้เป็นตัวอย่าง
    Posted Jul 23, 2017, 9:10 PM by นายโยธิน ศิริเอ้ย
  • แจ้งกำหนดการทำเอกสาร ลส.13 แจ้งกำหนดการทำเอกสาร ลส.13 ---------------------------------------------------------- ให้คณะครู/บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ที่ยังไม่มีเอกสาร ลส.13 ใบแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
    Posted Jul 23, 2017, 8:01 PM by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »