ปีการศึกษา 2562

    นายจักรภัทร ตาสอน (โน้ต)
 ประธานสภานักเรียน

  นางสาวนันท์นภัส ทำของดี (ธิดา)
รองประธานสภานักเรียน
นายเจษฎาพร สอนเเก้ว (บาส)
รองประธานสภานักเรียน
นายปัญจพล มูลพร้อม (ตั้ง)

เลขานุการ
นางสาวรุจิรา กสิกรรม (ปาย)
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชัญญานุช อินใจยา (พลอย)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายศุทธวีร์ คิดมาช่วย (บิ๊ก)
หัวหน้าฝ่ายสารวัตนักเรียน
นางสาวธัญชนก 
สมฤทธิ์ (อ้อน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวณัฐณิชา 
เจนใจ (เมย์)
หัวหน้าฝ่ายโสตเเละพัสดุ
นางสาวสุพัตรา 
บุตรราช (ไวตามิ้ลค์)
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวเกวรินทร์
 ประกอบศรี (เกด)
หัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อม
นางสาวภัทรลดา 
ยศไกร (เเคท)
หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ
นายพีรพัฒน์ เดชสม (ปอน)
กรรมการนักเรียน
 
นายปฎิภาณ ผาบปิจวงศ์ (ปาร์ค)
กรรมการนักเรียน
นางสาวพรทิพย์ 
ติ๊ปกรณ์ (ปุ๊กกี๊)
กรรมการนักเรียน

นางสาวณัฐธิดา 
อินใจยา (เเพม)
กรรมการนักเรียน
นางสาวจุฑาทิพย์ 
สอนเเก้ว (อ้อ)
กรรมการนักเรียน
นางสาวชมพูนุท
ท้องทากาศ (พู่)
กรรมการนักเรียน
นายน้ำมนต์
องคะกาศ (น้ำมนต์)
กรรมการนักเรียน
นางสาวสนันธชา อยู่ยอด (ฟ้า)
กรรมการนักเรียน
นายภัทรพล
จะติ (พอ)
กรรมการนักเรียน
นายภรัณยู อุ่นเรือน (เซฟ)

กรรมการนักเรียน
นายภูวคล หมอป่า (เน็ต)

กรมการนักเรียน

นายนิติภูมิ อูปคำ (ออมสิน)

กรรมการนักเรียน

นายนวพล ลำมะศักดิ์ (เติ้ล)

กรรมการนักเรียน
นางสาวน้ำฟ้า ยอดปา (เเพม)

กรรมการนักเรียน
นางสาวรวิภา ธำรงภัทร์นันท์ (เเพรวา)

กรรมการนักเรียน
นางสาวสุธีธิดา ไกลถิ่น (อีฟ)
กรรมการนักเรียน
นางสาวมาริศา จันทร์ใด (มายด์)
กรรมการนักเรียน
นางสาวชัชมาพร รักขัน (เเก้ม)
กรรมการนักเรียน
นางสาวสุทธิดา รักนา (ปูเป้)
กรรมการนักเรียน
นายกิตติพงศ์ มีจ้อย (ปังปอนด์)
กรรมการนักเรียน 
นางสาวลดามณี ทินภัทรสกุล (ออมสิน)
กรรมการนักเรียน
นางสาวนันทิชา รัตนะ (นู๋นี่)
กรรมการนักเรียน
 
นางสาวศุภนุช จิตสวา (โม)
กรรมการนักเรียน
นายจรณินทร์ ลือเลิศ (เเมน)
กรรมการนักเรียน

นายธีรภัทร การินทา (เฟิร์ส)
กรรมการนักเรียน
นางสาวณัฐวดี ธรรมสาร (ปิงปอง)
กรรมการนักเรียน
นางสาวเรณุกา คล่องดี (เรย์)

กรรมการนักเรียน
นางสาวน้ำทิพย์ ติ๊บเต็ม (เค้ก)

กรรมการนักเรียน
นางสาวบุญฑริกา เพียรสงวน (มิ้นท์)
กรรมการนักเรียน
นายฤชา ทะโล (ไนท์)

กรรมการนักเรียน
นางสาวชนินาถ นามนาย (เเน๊ก)

กรรมการนักเรียน
นางสาวศศิกานต์ เเสนเขื่อน (น้ำหวาน)
กรรมการนักเรียน

Comments