5. รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพิเศษ พวค. MEP. ม.1

นักเรียนที่ผ่าน ตัวจริง ให้มารายตัว ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.-12.00 น. 
หากไม่มารายงานตัว ในวันเวลา และสถานที่ ถือว่าสละสิทธิ์
และทางโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับ สำรอง แทนที่ในเวลา 13.00-14.30 น. ตามลำดับต่อไป

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว
1. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน(หากมีจุดผิดให้ลงลายมือแก้ไข) รับใบรายงานตัว กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 2 ส่วน
2. ชำระค่าสมุดโรงเรียน(300)บาท และชำระค่ากระเป๋าโรงเรียน(280บาท) เก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี รวมทั้งสิน 580 บาทComments