หน่วยรับสมัครนักเรียน


ประกาศแจ้งเลื่อน!!!!!
การประกาศผลการเลือกแผนการเรียนของ นร.ม.3 เดิม
จากเดิม 24 มีนาคม 2561 เลื่อนเป็นวันที่  26 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียน ทั่วไป ห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
รับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 25 - วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น.  ใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
                เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อสมัคร
                    1. ใบปพ.1 หรือใบรับรองสถานศึกษา
                    2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
                    3. รูป 1 นิ้ว 2 ใบ

นักเรียนใส่เครื่องแต่งกายถูกระเบียบของ รร.เดิม เท่านั้น
ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-795787 หรือ 053-795474-114