หน่วยรับสมัครนักเรียน

สิ่งที่ต้องทำในรายงานตัว
1.ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล ของนักเรียน(หากมีจุดผิดให้ลงลายมือแก้ไข) รับใบรายงานตัว กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 2 ส่วน
2.ชำระค่าสมุดโรงเรียน(300 บาท) และชำระค่าประเป่าโรงเรียน(280บาท) เก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ
1.ให้นักเรียนที่สอบได้ตามรายชื่อที่ประกาศมารายงานตัว ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ในวันพฤหัส ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองเข้าแทนที่ในเวลา 13.00-14.00 น. ตามลำดับต่อไป
2. สำหรับคะแนนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คะแนนแต่ละวิชาจะประกาศที่บอร์ดใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ส่วนไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อ ห้องวิชาการอาคาร 4 คับ

มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร 053-795787 หรือ ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม