ครั้งที่ 63

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 63 (สพม.4 กลุ่ม1)
ณ หน่วยแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

78

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงระวี
 

1. นางรัตนาภรณ์  กลิ่นบุบผา
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

62.5

ทองแดง

5

1. นางสาวครรธศร  เชาวน์เสริมสุข
 

1. นางสาวจารุวรรณ์  เต๊ะชัย
 

3

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

84

ทอง

4

1. เด็กหญิงกานติมา  คุ้มวงษ์
 

1. นางสาวอุษา  ปั้นพึ่งบุญ
 

4

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

79.6

เงิน

6

1. นางสาวนลิน  สินธุประมา
 

1. นางสาววรรณา  วัฒนะโชติ
 

5

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

70

เงิน

8

1. เด็กหญิงสิริประภาพร  แสงแก้ว
 

1. นางสาวปทุมรัตน์  พระภูจำนงค์
 

6

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

0

เข้าร่วม

1. นางสาวสุดารัตน์  วาสิงหน
 

1. นางสาวพนิดา  วิลัยเลิศ
 

7

ภาษาไทย

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

76

เงิน

9

1. เด็กหญิงยุวรีย์  ชาวอบทม
 

1. นางสุมาลี  พันธุ์เอี่ยม
 

8

ภาษาไทย

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6

79

เงิน

6

1. นางสาวกัญญาวีร์  พิมพระศรี
 

1. นางภัทรวดี  ฐิติธนภูมิ
 

9

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สุขสอาด
2. 
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สระบัว
 

1. นางสาววิภา  ศิริสุข
2. 
นางสาวศศิธร  คนชม
 

10

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

86

ทอง

4

1. นางสาวศิริกาญจน์  ดาราสิชฌน์
2. 
นางสาวสิมิลัน  อินสว่าง
 

1. นางสาววิภา  ศิริสุข
2. 
นางสาวศศิธร  คนชม
 

11

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

16

เข้าร่วม

9

1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  วีรพัฒนคุปต์
 

1. นางจรรยา  ศรศรี
 

12

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

12

เข้าร่วม

9

1. นายกิติภพ  ตีรเลิศพานิช
 

1. นายอนุกรณ์  อวนใหญ่
 

13

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3

74.25

เงิน

4

1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชมชื่นจิตร
2. 
เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  สุทำแปง
3. 
เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีศิริมงคล
 

1. นางสาวจิระนันท์   ป้อมสุวรรณ
2. 
นายธีรพงษ์  ดอกดี
 

14

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6

81.25

ทอง

4

1. นางสาวชลิตา  คำดี
2. 
นางสาวพิชญาภา  ยอดมะลิ
3. 
นางสาวอัญมณี  ราชแสง
 

1. นางจรรยา  ศรศรี
2. 
นายอนุกรณ์  อวนใหญ่
 

15

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

56

เข้าร่วม

6

1. เด็กหญิงชลิตษา  โชตช่วง
2. 
เด็กหญิงรุจิษยา  อารีญาติ
 

1. นางจรรยา  ศรศรี
2. 
นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
 

16

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

75

เงิน

7

1. นายธวัชชัย  มาใหญ่
2. 
นายมรรควรรธ  ศิริแข็ง
 

1. นางจรรยา  ศรศรี
2. 
นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
 

17

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

4

เข้าร่วม

11

1. เด็กหญิงกนกกานต์  ประทีปรัตน์
 

1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทนา
 

18

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

2

เข้าร่วม

9

1. นายอภิสิทธิ์  เขตกัน
 

1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทนา
 

19

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

74

เงิน

6

1. เด็กหญิงนริศรา  ขวัญพงค์ดี
2. 
เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  สระบัวบริรักษ์
3. 
เด็กหญิงอรวี  สิงห์สถิตย์
 

1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  โพธิ์ศรี
2. 
นางสายรุ้ง  ปริยานนท์
 

20

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

74.75

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวรวินท์นิภา  วิบูลย์จันทร์
2. 
นางสาววิมลสิริ  เยาวนา
3. 
นางสาวสโรชา  รัตนมงคลกุล
 

1. นายวรวัฒน์  ศีลบุตร
2. 
นายอิระชา  นกขุนทอง
 

21

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

72

เงิน

6

1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเฉลียม
2. 
เด็กชายดรณ์  อมราลักษณ์
3. 
เด็กชายเจษฎากร  ทองมั่ง
 

1. นางสาวกาญจนา  บุญหล้า
2. 
นางสาวนงลักษณ์  กลิ่นจันทร์
 

22

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

78

เงิน

4

1. นายกานต์ตะวัน  ผจงภักดีกุล
2. 
นายพงศธร  แก้วเวียงชัย
3. 
นายศุภเมธี  ศรีเข็ม
 

1. นางสาวสุวดี  มีเพชร
2. 
นางสาวอมรรัตน์  เถียรอ่ำ
 

23

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

72

เงิน

5

1. เด็กหญิงชนิษฐา  นามบุตร
2. 
เด็กหญิงปฎิญญา  พยอมหอม
3. 
เด็กชายพรรณศักดิ์  เปมะทา
 

1. นางสาวนาตยา  เวชมุข
2. 
นางสาวอรสา  ศรีวอุไร
 

24

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

67.33

ทองแดง

6

1. นางสาวจิดาภา  ขันใจ
2. 
นางสาวปทิตตา  เรียกศิริ
3. 
นางสาวปิยะวัน  นิลสิทธิ์
 

1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  โพธฺ์ศรี
2. 
นางฤทัยรัตร  บุญประสิทธฺ์
 

25

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

76

เงิน

8

1. เด็กหญิงคชาภรณ์  อุมรัตนไชยกุล
2. 
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โป๊ะแก้ว
3. 
เด็กหญิงนฤสรณ์  เอมศรี
 

1. นางสาวน้ำฝน  โชติสุวรรณ
2. 
นางหนูจันทร์  พรมโสภา
 

26

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

84

ทอง

5

1. นางสาวนัฐกมล  สวัสดิ์วงษ์
2. 
นางสาวประภัสสร  ป้องชายชม
3. 
นางสาววิภาพร  พรรณมณี
 

1. นางสาวจันทร์ทิพา  กำเนิดผล
2. 
นางประอร  กำเนิดสุข
 

27

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

81

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายสราวิน  แป้นเงิน
2. 
เด็กชายสุรสิทธิ์  ตั้งจิตเจริญ
 

1. นางธิดา  เลิศวิชานันท์
2. 
นางสาวนาตยา  เวชมุข
 

28

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

80.01

ทอง

4

1. นางสาวพัชราภรณ์  สอกจะบก
2. 
นางสาวรัชฎาภรณ์  ธัญญเจริญ
 

1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  โพธิ์ศรี
2. 
นางฤทัยรัตร  บุญประสิทธ์
 

29

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

43.2

เข้าร่วม

6

1. เด็กชายเอกภัทร  อิ่มเจริญ
 

1. นายวรวัฒน์  ศีลบุตร
 

30

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

35.22

เข้าร่วม

8

1. เด็กชายจิรวัฒน์  คงแก้ว
2. 
เด็กชายอรรคพล  จัตุพัน
 

1. นายวรวัฒน์  ศีลบุตร
 

31

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

-1

-

1. นายคมสัน  แป้นชูผล
2. 
นายนาธาร  อรรถาเวช
3. 
นายภควัต  วานิช
 

1. นายอิระชา  นกขุนทอง
 

32

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

85.8

ทอง

6

1. เด็กหญิงนัทธมน  แจ้งเวหา
2. 
เด็กหญิงนิศากร  แจ่มกระจ่าง
3. 
เด็กหญิงปวีณา  แข็งเจริญกสิกรณ์
4. 
เด็กหญิงอภิญญา  ยวงใย
5. 
เด็กหญิงอัจจิมา  จันทะมาศ
 

1. นายวินัย  แป้นสุวรรณ
2. 
นายวีระชัย  ขนันไพร
 

33

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

80.25

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวญาณกร  สุวรรณประสิทธิ์
2. 
นางสาวภูสุดา  ภูดี
3. 
นางสาวศศิธร  เปรมประสิทธิผล
4. 
นายศุภณัฐ  แสงศรี
5. 
นางสาวอัญญาณี  สกุณา
 

1. นางธัญญชล  สุวรรณกูฎ
2. 
นางสาวพินท์  เพ็ชรพินิจ
 

34

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

89.4

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายจิรพันธุ์  จันศริตระกูล
2. 
เด็กหญิงนิชาภัทร  ผิวอ่อน
3. 
เด็กหญิงพรทิพา  แสงทับทิม
4. 
เด็กหญิงพรทิพา  ประทุมพันธ์
5. 
เด็กหญิงภควรรณ  สุพปหัน
 

1. นางสาวรัตนาภรณ์  ยามเย็น
2. 
นางสาววิมล  ทองผิว
 

35

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

70

เงิน

7

1. นางสาวรัชนีกร  ยกศิริ
2. 
นางสาววิลาวรรณ  ปิ่นวันนา
3. 
นางสาวศิรดา  สนสร้อย
4. 
นางสาวสุมีนา  ชาตรีพิทยาธร
5. 
นางสาวอรอนงค์  รังสรรค์
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา  ขาวผ่อง
2. 
นางเบญจพร  ไขกันหา
 

36

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

92.75

ทอง

4

1. นางสาวณัฐณิชา  อ่อนคล้าย
2. 
นางสาวภัทรวดี  คำม่วง
3. 
นางสาวศศินาพร  ยุทธ์สนอง
4. 
นางสาวสุธาทิพย์  เอื้อบุญกนก
5. 
นางสาวโชติณัฐ  เอี่ยมจันทร์พวง
 

1. นางสาวกชวรรณ  บุบผโชติ
2. 
นายโสภณ  พลาชัย
 

37

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

81

ทอง

4

1. นางสาวกชกร  ครองตน
2. 
นายกฤติน  จีนสุคนธ์
3. 
นางสาวกฤติยา  ทรงศรี
4. 
นางสาวกษิรา  แก้วสุขา
5. 
นางสาวกุลสตรี  คันทา
6. 
นางสาวจตุรพร  สมอารมณ์
7. 
นายณัฐพล  วิสุวงษ์
8. 
นางสาวธมลวรรณ  ไวยลาภ
9. 
นางสาวปทิตตา  ตะวงษา
10. 
นางสาวปุญญิศา  ศรีบุญยวง
11. 
นางสาวผกาวรรณ  ไชยธรรม
12. 
นายภูวสิทธิ์  คำมีมา
13. 
นางสาววณิชยา  ประชานุรักษ์
14. 
นางสาววรสิริ  มัดเลาะ
15. 
นางสาววิภากมล  เหลืองทรัพย์ทวี
16. 
นางสาววิไลวรรณ  คำพราว
17. 
นางสาวสิรฎา  ปริยานนท์
18. 
นางสาวสุนิดา  วงค์เหล็ก
19. 
นางสาวสุปรียา  คำอ้วน
20. 
นางสาวอัจฉราพร  อยู่เปรม
 

1. นางสาวจันจิรา  ต๊ะตุ้ย
2. 
นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
3. 
นางนิรมล  ธนะชาญชัย
4. 
นางสุดา  คำอักษร
5. 
นายโสภณ  พลาชัย
 

38

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

94.8

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงชลธิชา  ปุกิจ
 

1. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
 

39

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

93

ทอง

4

1. นางสาวอาทิตยา  อุ่มบางตลาด
 

1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
 

40

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

89

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายสืบกุล  เกรียงไกรวุฒิกุล
2. 
เด็กหญิงอมรพชร  สุวรรณหงษ์
 

1. นางสาวจันจิรา  ต๊ะตุ้ย
2. 
นางนิรมล  ธนะชาญชัย
 

41

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวณัฏชยา  รวีโภชน์ศิริ
2. 
นายปนวัฒน์  เยาว์สันเทียะ
 

1. นางสาวจันจิรา  ต๊ะตุ้ย
2. 
นางนิรมล  ธนะชาญชัย
 

42

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

92.32

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกรกช  อ่วมกระทุ่ม
2. 
นางสาวจิรัฐิฏิกาลย์  สุเพ็งคำ
3. 
นางสาวณัฐวดี  แตงอ่อน
4. 
นางสาวภัทรพร  เอี่ยมระหงษ์
5. 
นางสาววรินยุพา  ศรีพันธุ์เนตร
6. 
นางสาววันวดี  พันธุ
7. 
นางสาวสวรส  สุ่มมาตร
8. 
นางสาวสุภาภรณ์  สุมทอง
9. 
นางสาวเกวลิน  รื่นแสง
10. 
นางสาวเปมิกา  ปุณณะโกมล
 

1. นางธัญญชล  สุวรรณกูฏ
2. 
นางนิรมล  ธนะชาญชัย
3. 
นายวิโรจน์  คำจันทร์
 

43

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

45

เข้าร่วม

8

1. นายนนทวรรธน์  จาปัญญะ
2. 
นายนราธิป  เฉลยโภชน์
 

1. นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์
2. 
นายสมชาย  กิจสุวรรณ์
 

44

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

74

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวอภิญญา  สุขวิจิตร
2. 
นางสาวเบญญา  แก้วธรรม
 

1. นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์
2. 
นายสมชาย  กิจสุวรรณ์
 

45

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

93

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงณิชาพรรณ  กสิกรรม
 

1. นายชโลม  โปรยเงิน
 

46

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาววรรษมน  แจ้งดี
 

1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

47

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

60

ทองแดง

6

1. เด็กหญิงพัชรี  ศรีบุญเรือง
 

1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 

48

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

50

เข้าร่วม

6

1. นางสาวกัญญาณัฐ  เพ็ญบูรณ์
 

1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

49

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

50

เข้าร่วม

6

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาแกง
 

1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 

50

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

50

เข้าร่วม

5

1. นายสรวิชญ์  ทองแท้
 

1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

51

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

50

เข้าร่วม

5

1. เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ์ทอง
 

1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 

52

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

94

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายธิติพงศ์  กาวีวน
 

1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

53

ศิลปะ

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

73

เงิน

4

1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุกใส
2. 
เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรพงษ์
 

1. นายชโลม  โปรยเงิน
2. 
นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 

54

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายมงคล  อัศวสิริรุ่งเรือง
 

1. นายชโลม  โปรยเงิน
 

55

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

65

ทองแดง

4

1. นายชยาพล  ฤกษ์วิธี
 

1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

56

ศิลปะ

การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายกิตติภณ  แสงจันทร์
2. 
เด็กชายณัฐวัชร  พิบูลย์พัฒนาภรณ์
3. 
เด็กชายถิรวุฒิ  เครือทัพ
 

1. นายชโลม  โปรยเงิน
2. 
นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 

57

ศิลปะ

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายนิติกร  เต็งทอง
2. 
นายสมรัก  ตันบุตร
3. 
นายเดชาพล  ดลลัชนัย
 

1. นายวีระชาติ  สุกใส
2. 
นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

58

ศิลปะ

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

93.33

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงฐิติมา  สุสุขแพทย์
 

1. นายขวัญชัย  รอดพวง
 

59

ศิลปะ

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

88.66

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายณัฐพล  ภาษิต
 

1. นายขวัญชัย  รอดพวง
 

60

ศิลปะ

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

86.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายกฤษดนัย  สมมุติ
2. 
นายก้องเกียรติ  ชื่นชม
3. 
นายชยาพล  ฤกษ์วิธี
4. 
เด็กชายณัฐกิตต์  เสโตบล
5. 
นายณัฐนันท์  ภู่ย้อย
6. 
นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
7. 
นายณัฐวัตร  หมวกเสนา
8. 
นายดิษฐ์กร  เย็นอยู่
9. 
เด็กชายธนพงษ์  ศิริพรรณาภิวัฒน์
10. 
นางสาวนัฐกมล  สวัสดิ์วงษ์
11. 
นางสาวนารีรัตน์  ประสงค์
12. 
นางสาวบุษบงกช  จันทร์คู่
13. 
นางสาวบุษยากร  คำภา
14. 
นายปฏิภาณ  บุตรพาชี
15. 
เด็กหญิงปวริศา  ปิ่นทอง
16. 
นางสาวปิยะรัตน์  จิตรประพัฒน์
17. 
นายปิ่นทอง  เอี่ยมองคต
18. 
เด็กชายพีรนัฐ  ตะเคียนศก
19. 
เด็กหญิงภัทรพร  พันนัทธี
20. 
นางสาวรัชฎาภรณ์  สร้อยสว่าง
21. 
เด็กชายรัฐกรณ์  พิมพ์สอน
22. 
นางสาวรัตนาวรรณ  จิอู๋
23. 
นางสาววงวิศา  ผุดผึ้ง
24. 
นายวรายุส  อารยแสง
25. 
นางสาววันวิสา  ผึ่งสิงห์
26. 
เด็กชายวิธวัฒน์  ทับลา
27. 
นางสาววิภาดา  พิลาทอง
28. 
เด็กหญิงวิภาภรณ์  แก้วทน
29. 
เด็กหญิงวิยะดา  เจิ่งฤทธิ์
30. 
นางสาววีรยา  ชนพันธ์นนท์
31. 
นางสาวศิริจันทร์  อมรสิน
32. 
นางสาวศิริญญา  เหล็งทอง
33. 
เด็กหญิงสิริมา  คงสาหร่าย
34. 
นางสาวสุภานิตย์  วิเลศ
35. 
นางสาวอรพรรณ  ควงพันธ์
36. 
นางสาวอัจฉราพร  ขุนพินิจ
37. 
นางสาวอัมพวัน  อ่อนแต้ม
38. 
นางสาวอาทิติยา  เหล่าแช่ม
39. 
นางสาวอารียา  สุรสุข
40. 
นายเทพพิทักษ์  เผือกแก้ว
 

1. นายทศพร  คงภูมิผล
2. 
นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
3. 
นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
4. 
นายสมชาย  จิตตสุข
5. 
นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
 

61

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายนวพล  สุรินทร์
 

1. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
 

62

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายณัฐวัตร  หมวกเสนา
 

1. นายสมชาย  จิตตสุข
 

63

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

80

ทอง

5

1. เด็กหญิงดุษฎี  เพ็งจันทร์
 

1. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
 

64

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวพรรณเครือ  เครือวัลย์
 

1. นายสมชาย  จิตตสุข
 

65

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

80.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายอรรถพล  จิตรักมั่น
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

66

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

86.6

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายธีระพล  บุญมี
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

67

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

82.7

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทิพศักดิ์
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

68

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

93.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวพรพักตร์  เพ็ชรกลม
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

69

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

78

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายอรรถพล  จิตรักมั่น
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

70

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

77

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายธีระพล  บุญมี
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

71

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

81

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงอรนุช  บุญจร
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

72

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

78

เงิน

6

1. นางสาวมณฑิตา  เอี่ยมคง
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

73

ศิลปะ

การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

-1

-

1. นายจักรพงษ์  พักพำนัก
2. 
นางสาวจุฑารัตน์  โอวาทสาร
3. 
นางสาวจุฬาวรรณ  เชิดวิริยะกุล
4. 
นายธนกฤต  เหลี่ยมศักดิ์ศรี
5. 
นายธนศิลป์  สอนเสนา
6. 
นางสาวนฤภร  เวชสิน
7. 
นางสาวปรียานุช  ธรรมนิทา
8. 
นางสาวพิชญา  ศรีมณี
9. 
นายรชานนท์  เปรมสน
10. 
นางสาววัชรี  บุรัม
11. 
นายวุฒิชัย  บุดสี
12. 
นางสาวสุพนิตา  สมดี
13. 
นายอรรถกร  หมัดอาหลี
14. 
นางสาวอัญชนิกา  พูลทวี
15. 
นางสาวอาทิตยา  เชาว์ชาญ
 

1. นางสาวกรัณฑรัตน์  พริกเล็ก
2. 
นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
 

74

ศิลปะ

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสา
2. 
เด็กหญิงสิริมา  คงสาหร่าย
 

1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
 

75

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวรับพระพร  พานะคุณ
2. 
นางสาวศศิประภาพร  ศรีบุญเรือง
3. 
นางสาวแพรวพรรณ  เจริญชัย
 

1. นางจำนงค์  กัญญาพันธุ์
2. 
นางพรจันทร์  พลแก้ว
 

76

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐสุดา  คชบาง
2. 
เด็กหญิงณิชาพัชร์  อวิชัย
3. 
เด็กหญิงนัฐกานต์  วิชกำจร
 

1. นางสาวนันทนา  แก้วจรูญ
2. 
นายประดิษฐ์  ทองเนียม
 

77

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

65.98

ทองแดง

5

1. เด็กหญิงกวินนาฎ  จริตวงษ์
2. 
เด็กหญิงพนิตา  ช้างเนียม
 

1. นางสาวนัฐรินทร์  สียางนอก
2. 
นางสาวมัญชิมา  เถียนสุคนธ์
 

78

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

0

เข้าร่วม

1. เด็กหญิงชลธีร์  ดิลกดำรงรัตน์
2. 
เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์สวัสดิ์
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวนัฐรินทร์  สียางนอก
 

79

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

45.66

เข้าร่วม

8

1. นายธนพล  หมีมงคล
2. 
นายปองพล  พัทวี
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวนัฐรินทร์  สียางนอก
 

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

91.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวณัฐมล  ทองรอด
2. 
นางสาวสุพัตรา  จอมคำสิงห์
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 

81

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

69

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แป้นกลาง
2. 
เด็กหญิงสุภารัตน์  ทองแดง
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
 

82

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

64

ทองแดง

4

1. เด็กหญิงวารีรัตน์  หันตรี
2. 
เด็กหญิงสุคนธ์  ไชยศรี
 

1. นายชลิต  แย้มงามเหลือ
2. 
นางสาวนัฐรินทร์  สียางนอก
 

83

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

62

ทองแดง

6

1. เด็กชายนัทพงษ์  กอผจญ
2. 
เด็กหญิงอริสรา  กลิ่นหอม
 

1. นายชลิต  แย้มงามเหลือ
2. 
นางสาวศิริพร  เล็กจี่
 

84

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

40

เข้าร่วม

11

1. นายณัฐพล  จุลดิลก
2. 
นายภูตะวัน  ทองชั้น
 

1. นางสาวนัฐรินทร์  สียางนอก
2. 
นางสาวศิริพร  เล็กจี่
 

85

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

71.33

เงิน

4

1. นายพัฒนายุ  เรือนปัญจะ
2. 
นายสัชฌุ  หอมสมบัติ
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
 

86

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

88.33

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายชัชพล  คงมาต
2. 
นางสาวนันทินี  ทองพรหม
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 

87

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

64.3

ทองแดง

9

1. นายนิติพล  เทพอาสา
2. 
นายสหภพ  จรุงจิตต์
 

1. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
2. 
นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
 

88

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

70

เงิน

ชนะเลิศ

1. นายธวัชชัย  ไชยวงศ์
2. 
นางสาวนฤมล  กลัดประเสริฐ
3. 
นางสาวบุศราพร  อันอาบ
 

1. นายชลิต  แย้มงามเหลือ
2. 
นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 

89

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

68.75

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรแก้ว
 

1. นางครองทรัพย์  ดีนาน
 

90

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6

53.5

เข้าร่วม

6

1. นายอัธป์  เฝ้าอาจ
 

1. นางนพนาถ  บรัศไพบูลย์
 

91

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

12.5

เข้าร่วม

5

1. เด็กหญิงวริษฐา  ไชยสิทธิ์
 

1. นางพัชรี  ไชยสิทธิ์
 

92

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

70

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวฐิติมา  ธุรกิจ
 

1. นางจันทรา  นัยโมกข์
 

93

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงอิสรียา  สุขสว่าง
 

1. นางดวงพร  สุขสวัสดิ์
 

94

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายธนวัฒน์  สิงหเสนี
 

1. นางสุนิสา  เปรมปรีดา
 

95

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

59

เข้าร่วม

5

1. เด็กหญิงสโรชา  สายสินธุ์
 

1. นางสาวเพ็ญศรี  ปีประทุม
 

96

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

58

เข้าร่วม

8

1. นายพศุตม์  รุ้งรุจิเมฆ
 

1. นางรุจี  เพ่งพิศ
 

97

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3

87

ทอง

4

1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมงาม
2. 
เด็กหญิงภูริชญา  จินดาไตรรัตน์
3. 
เด็กหญิงมนัสชนก  กรวยทอง
4. 
เด็กหญิงศศิวรรณ  ชัยอุดม
5. 
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกตุเลขา
 

1. นางณัฐนันท์  คนฉลาด
2. 
นางสาวอภิญญา  ชาดี
 

98

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6

78.33

เงิน

4

1. นายณัตพล  แมงทอง
2. 
นางสาวณิชกานต์  ระดมกิจ
3. 
นายปวริศร  ผ่องไสว
4. 
นางสาววลัยภรณ์  แก้วอร่าม
5. 
นายสุทธิพันธ์  สร้อยเกลียว
 

1. นางสาวนิภาภรณ์  พรหมกรรณ
2. 
นายสมชาย  แก้ววิเชียร
 

99

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวณัฐภัสสร  แก้วมาลา
 

1. Mr.Sylvain  Marchetto
 

100

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

80

ทอง

4

1. เด็กหญิงเนรัญชรา  ช้างสุวรรณ
 

1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มพวง
 

101

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาววรรณธัช  บัวจะมะ
 

1. MissWang  Guojuan
 

102

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

95.67

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวมนต์ณัฐ  รัศมี
 

1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
 

103

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

70

เงิน

4

1. เด็กชายจักรพรรดิ  รินทอง
2. 
เด็กหญิงปนัสยา  สายเชื้อ
 

1. Mr.Alex  Ibrahim
2. Mr.Mike  Blanc
 

104

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

50

เข้าร่วม

5

1. นายธนวัฒน์  ซูซูกิ
2. 
นายยูโตะ  อิเคอุจิ
 

1. Mr.Alex  Ibrahim
2. Mr.Mike  Blanc
 

105

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายขวัญ  เจริญขำ
2. 
เด็กชายชนายุตม์  บุญปก
3. 
เด็กชายชานุ  กุลธารี
4. 
เด็กชายนราธร  ไทยป้อม
5. 
เด็กชายปุณภัส  กาญจนปัญโญ
6. 
เด็กชายวงศกร  ประกอบเก้า
7. 
เด็กชายสรายุทธ  อาพรรัมย์
8. 
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เฟื่องแก้ว
 

1. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
2. 
นายสุชาต  บรัศไพบูลย์
3. 
นายสุรศักดิ์  แก้วกัน
 

106

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

96

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญนาค
2. 
เด็กหญิงปรางทิพย์  เสือสกุล
3. 
เด็กหญิงวริญธร  รัตนสุวรรณ
 

1. นางสาวชิราภรณ์  อ่อนสลวย
2. 
นางวิภา  เพ็ชร์ช้อย
 

107

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

98

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายนพเดช  ชมบุญ
2. 
นายนิติกร  คชทอง
3. 
นางสาวสโรชา  ทิมเชียงราก
 

1. นางสาวชิราภรณ์  อ่อนสลวย
2. 
นางวิภา  เพ็ชร์ช้อย
 

108

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดทุกข์
2. 
เด็กหญิงวีรวรรณ  จันทรา
 

1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
2. 
นางนิรมล  บุญซ้อน
 

109

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 

1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
 

110

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

60

ทองแดง

10

1. เด็กชายณัฎฐากร  โกมล
2. 
เด็กชายติณณภพ  ไทยเจริญ
 

1. นางสาวจุฑามาศ  พิมพิลา
2. 
นายอานนท์  ชูใจ
 

111

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6

97

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวปัณณธร  รัตนศักดาสุวัฒน์
 

1. นายอานนท์  ชูใจ
 

112

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

97

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงจิรัชญาพร  คุณรัตนวรวงศ์
 

1. นางสาวจุฑามาศ  พิมพิลา
 

113

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

61

ทองแดง

7

1. นายพิชานนท์  เนาเพ็ช
 

1. นางสาวจุฑามาศ  พิมพิลา
 


สรุปรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม

ภาษาไทย

3

5

1

1

10

คณิตศาสตร์

1

2

0

5

8

วิทยาศาสตร์

3

6

1

2

12

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10

1

0

0

11

สุขศึกษา และพลศึกษา

0

1

0

1

2

ศิลปะ

19

4

2

4

29

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4

2

5

3

14

ภาษาต่างประเทศ

6

3

1

5

15

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7

0

2

0

9

ระดับภาคกลาง

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ระดับมัธยมศึกษา

ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ระหว่าง วันที่ ๒๔ – ๒๖  เดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖

ลำดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

นักเรียน

ครู

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖

๘๙

อันดับ

(๒๔)

-

-

-

๑. นางสาวณัฏชยา  รวีโภชน์ศิริ

๒. นายปนวัฒน์  เยาว์สันเทียะ

๑. นางสาวจันจิรา  ต๊ะตุ้ย

๒. นางนิรมล  ธนะชาญชัย

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖

๘๖.๘๗

อันดับ

(๒๖)

-

-

-

นางสาวพรพักตร์  เพ็ชรกลม

นางจรัญญา  เกตุคง

๓.

ศิลปะ

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑ -ม.๖

๘๘

รองชนะเลิศอันดับ ๒

-

-

-

๑. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสา

๒. เด็กหญิงสิริมา  คงสาหร่าย

นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖

๘๑.๕

อันดับ

(๘)

-

-

-

นางสาวมนต์ณัฐ  รัศมี

นางพัชนี  ปิ่นท้วม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓

๘๕.๗

อันดับ

(๑๕)

-

-

-

๑. เด็กชายขวัญ  เจริญขำ

๒. เด็กชายชนายุตม์  บุญปก

๓. เด็กชายชาณุกุลธารี

๔. เด็กชายนราธร  ไทยป้อม

๕. เด็กชายปุณภัสกาญจนปัญโญ

๖. เด็กชายวงศกร  ประกอบเก้า

๗. เด็กชายสรายุทธ  อาพรรัมย์

๘. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เฟื่องแก้ว

๑. นายชโลม  โปรยเงิน

๒. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์

๓. นายสุรศักดิ์  แก้วกัน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปล ม.๑-ม.๖

๗๖.๗๕

-

อันดับ

(๔๓)

-

-

๑. นางสาวกรกช  อ่วมกระทุ่ม

๒. นางสาวจิรัฐิฏิกาลย์  สุเพ็งคำ

๓. นางสาวณัฐวดี  แตงอ่อน

๔. นางสาวภัทรพร  เอี่ยมระหงษ์

๕. นางสาววรินยุพา  ศรีพันธุ์เนตร

๖. นางสาววันวดี  พันธุ

๗. นางสาวสวรส  สุ่มมาตร

๘. นางสาวสุภาภรณ์  สุมทอง

๙. นางสาวเกวลิน  รื่นแสง

๑๐. นางสาวเปมิกา  ปุณณะโกมล

๑. นางธัญญชล  สุวรรณกูฏ

๒. นางนิรมล  ธนะชาญชัย

๓. นายวิโรจน์  คำจันทร์

ศิลปะ

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔ -ม.๖

๗๔

-

อันดับ

(๑๘)

-

-

นายณัฐพล  ภาษิต

นายขวัญชัย  รอดพวง

ศิลปะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖

๗๙.๓๓

-

อันดับ

(๓๓)

-

-

นายณัฐวัตร  หมวกเสนา

นายสมชาย  จิตตสุข

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓

๗๖.๒

-

อันดับ

(๓๓)

-

-

๑. เด็กหญิงณัฐสุดา  คชบาง

๒. เด็กหญิงณิชาพัชร์อวิชัย

๓. เด็กหญิงนัฐกานต์  วิชกำจร

๑. นางสาวนันทนา

แก้วจรูญ

. นายประดิษฐ์  ทองเนียม

๑๐

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)

ม.๔-ม.๖

๗๕.๔

-

อันดับ

(๙)

 

 

นายธนวัฒน์  สิงหเสนี

นางสุนิสา  เปรมปรีดา

๑๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓

๖๕.๕

-

-

อันดับ

(๒๘)

-

๑. นางสาวณัฐมล  ทองรอด

๒. นางสาวสุพัตรา  จอมคำสิงห์

๑. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี

๒. นางสาวปภัสสร

สุทธปัญญากุล

๑๒

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.๑-ม.๓

-

-

-

-

เข้าร่วม

๑. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สุขสอาด

๒. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สระบัว

๑. นางสาววิภา  ศิริสุข

๒. นางสาวศศิธร  คนชม

๑๓

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖

๑๕

-

-

-

อันดับ

(๒๖)

๑. นายธวัชชัย  ไชยวงศ์

๒. นางสาวนฤมล  กลัดประเสริฐ

๓. นางสาวบุศราพร  อันอาน

๑. นายชลิต  แย้มงามเหลือ

๒. นายทนงศักดิ์  สุขกาย

๑๔

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖

๕๙

-

-

-

อันดับ

(๒๒)

๑. นายนพเดช  ชมบุญ

๒. นายนิติกร  คชทอง

๓. นางสาวสโรชา  ทิมเชียงราก

๑. นางสาวชิราภรณ์

อ่อนสลวย

๒. นางวิภา  เพ็ชร์ช้อย

รวม

 

ร้อยละ

๓๕.๗๑

๓๕.๗๑

๗.๑๔

๒๑.๔๓

 
   ระดับชาติ


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓

ณ อาคารชาเลนเจอร์๑ – ๓ อิมแพค เมืองทองธานี

ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๐  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

นักเรียน

ครู

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖

๘๘.๓

รองชนะเลิศอันดับ ๒

-

-

-

๑.  เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสา

๒ . เด็กหญิงสิริมา  คงสาหร่าย

นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง

รวม

-

-

-

 

ร้อยละ

๑๐๐

-

-

-

 

Comments