ครั้งที่ 62

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การอ่าน ม.1-ม.3

72

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงจริยาพร  แสนโม่
 

1. นางสาวปรีญา  บุญราศรี
 

2

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6

66

ทองแดง

5

1. นางสาวสุรีพร  สุวรรณพูล
 

1. นางสาวจารุวรรณ์  เต๊ะชัย
 

3

ภาษาไทย

เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

0

-

1. เด็กหญิงประภัสสร  ป้องชายชม
 

1. นางสาววรรณา  วัฒนะโชติ
 

4

ภาษาไทย

เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

88.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ธัญญเจริญ
 

1. นางสาวอุษา  ปั้นพึ่งบุญ
 

5

ภาษาไทย

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

0

-

1. เด็กหญิงพันธ์เครือ  เครือวัลย์
 

1. นางสาวอนงค์  เหล่าดี
 

6

ภาษาไทย

สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

60.5

ทองแดง

9

1. เด็กหญิงอารีจิตร  ติงสะ
 

1. นางสาวชิราภรณ์  อ่อนสลวย
 

7

ภาษาไทย

สุนทรพจน์ ม.4-ม.6

79

เงิน

6

1. นางสาวมณฑิตา  เอี่ยมคง
 

1. นางสุมาลี  พันธุ์เอี่ยม
 

8

ภาษาไทย

แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

89.8

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงจรินทิพย์  อยู่ดี
2. 
เด็กหญิงสุดารัตน์  เงิมสันเทียะ
 

1. นางสาวปัฐมานันท์  แสงพลอยเจริญ
2. 
นางสาววิภา  ศิริสุข
 

9

ภาษาไทย

แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

65

ทองแดง

6

1. นางสาววรัญญา  วิริยะรัมภ์
2. 
นางสาวเรณุกา  ทองไพวรรณ
 

1. นางสาวชิราภรณ์  อ่อนสลวย
2. 
นางสาววิภา  ศิริสุข
 

10

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

25

เข้าร่วม

5

1. เด็กหญิงปรัชธิดา  เจริญ
 

1. นายธีรพงษ์  ดอกดี
 

11

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

15

เข้าร่วม

7

1. นายปวริศ  ภูนุช
 

1. นายธีรพงษ์  ดอกดี
 

12

คณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงณัฎฐรินีย์  สุกำแปง
2. 
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วีรพัฒนคุปต์
3. 
เด็กหญิงณิชาพรรณ  กสิกรรม
 

1. นางจรรยา  ศรศรี
2. 
นางสุจิตรา  วิวัฒน์ถาวรวงศ์
 

13

คณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

80.8

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวฐิติพร  ศิริรังครัตน์
2. 
นางสาวพรประภา  ศรีหมอกอุ่น
3. 
นางสาววรรณภา  มณฑา
 

1. นางจรรยา  ศรศรี
2. 
นางสุจิตรา  วิวัฒน์ถาวรวงศ์
 

14

คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

74

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงชลิตษา  โชติช่วง
2. 
เด็กหญิงวริษฐา  ไชยสิทธิ์
 

1. นางจรรยา  ศรศรี
2. 
นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
 

15

คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

70

เงิน

8

1. นายธวัชชัย  มาใหญ่
2. 
นายมรรควรรธ  ศิริแข็ง
 

1. นางจรรยา  ศรศรี
2. 
นายอนุกรณ์  อวนใหญ่
 

16

คณิตศาสตร์

คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

18

เข้าร่วม

9

1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิรามัย
 

1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทนา
 

17

คณิตศาสตร์

คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

38

เข้าร่วม

7

1. นายนวพงศ์  รัตนกระจ่าง
 

1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทนา
 

18

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

74.5

เงิน

4

1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์เพ็ชร์
2. 
เด็กชายปริญญา  น้ำใจดี
3. 
เด็กหญิงสิริยากร  สร้อยมั่น
 

1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  โพธิ์ศรี
2. 
นางสายรุ้ง  ปริยานนท์
 

19

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

70

เงิน

4

1. นายณัฐพล  อ่อนมาเสน
2. 
นางสาวสมิทธิพร  ณรงค์ฤทธิ์ธำรง
3. 
นางสาวสุพรรณี  ธนิกกุล
 

1. นางณิภาวัลย์  เนตร์เนรมิตรดี
2. 
นายลัญชกร  เนตร์เนรมิตรดี
 

20

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

78

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงธนานันท์  สุนทรเจริญนนท์
2. 
เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนละมุล
3. 
เด็กชายนภกิจ  สารสุวรรณ์
 

1. นางสาวกาญจนา  บุญหล้า
2. 
นางสาวนงลักษณ์  กลิ่นจันทร์
 

21

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6

73

เงิน

4

1. นายกานต์ตะวัน  ผจงภักดีกุล
2. 
นายพงศธร  แก้วเวียงชัย
3. 
นายศุภเมธี  ศรีเข้ม
 

1. นางสาวสุวดี  มีเพชร์
2. 
นางสาวอมรรัตน์  เถึยรอ่ำ
 

22

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

84

ทอง

6

1. นางสาวปฑิตตา  เรียกศิริ
2. 
นางสาวปิยะวัน  นิลสิทธิ์
3. 
นายอาทิตย์  ทิพย์วารี
 

1. นางฤทัยรัตร  บุญประสิทธิ์
2. 
นายอเนก  ประดิษฐ์
 

23

วิทยาศาสตร์

Science Show ม.1-ม.3

83.5

ทอง

4

1. เด็กชายปวริศร  ผ่องไสว
2. 
เด็กชายพัชรพล  สิทธิ์เหล่าถาวร
3. 
เด็กชายวุฒิชัย  ไชยมี
 

1. นายชาญณรงค์  ส่งแสงรัตน์
2. 
นางสาวน้ำฝน  โชติสุวรรณ
 

24

วิทยาศาสตร์

Science Show ม.4-ม.6

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวชนิตา  จั่นทองสุข
2. 
นางสาวมาริษา  อมาตยกุล
3. 
นางสาวอภิพร  รักษ์มณี
 

1. นางสาวกาญจนา  บุญหล้า
2. 
นายชาญรงค์  ส่งแสงรัตน์
 

25

วิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

64.36

ทองแดง

4

1. เด็กชายสราวิน  แป้นเงิน
2. 
เด็กชายสุรสิทธิ์  ตั้งจิตเจริญ
 

1. นางสาวนาตยา  เวชมุข
2. 
นายวรวัฒน์  ศีลบุตร
 

26

วิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

77

เงิน

5

1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองทวียิ่งยศ
2. 
นายธีรภพ  คำเมือง
 

1. นายอิระชา  นกขุนทอง
2. 
นายเอนก  ประดิษฐ์
 

27

วิทยาศาสตร์

เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

0

-

1. นายกรกฤษฎิ์  ดีโลก
2. 
นายณภัทร  ยังมีสุข
 

1. นางสาวประอร  จิตนอก
2. 
นายอเนก  ประดิษฐ์
 

28

วิทยาศาสตร์

เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

75

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ตั้งเจริญจิต
2. 
เด็กชายอภิเดช  นิลคล้าย
 

1. นางสาวจันทร์ทิพา  กำเนิดผล
2. 
นายอเนก  ประดิษฐ์
 

29

วิทยาศาสตร์

เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายพงศ์พล  พลอยเรียง
2. 
นายเสฎฐวุฒิ  เศรษฐรักษ์
3. 
นายเอกวิชญ์  ประดิษฐ์
 

1. นางสาวประอร  จิตนอก
2. 
นายอเนก  ประดิษฐ์
 

30

วิทยาศาสตร์

อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายกิตติ  กลิ่นปทุม
2. 
นายจิรวัฒน์  สกอร่ามเจริญ
3. 
นายชัชพล  วัตตพงศ์ไพศาล
 

1. นางสาวจันทร์ทิพา  กำเนิดผล
2. 
นายอเนก  ประดิษฐ์
 

31

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

81.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกาญนา  กรรณเรศ
2. 
เด็กหญิงดารินทร์  ใยคำ
3. 
เด็กหญิงวศินี  บุตรสอน
4. 
เด็กหญิงศุภลักษณ์  โพธิ์ไทย
5. 
เด็กหญิงสมฤดี  ไชยเนตร
 

1. นางธัญญชล  สุวรรณกูฎ
2. 
นายโสภณ  พลาชัย
 

32

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

87.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวญาณกร  สุวรรณประสิทธิ์
2. 
นางสาวภูสุดา  ภูดี
3. 
นางสาวศศิธร  เปรมประสิทธิผล
4. 
นายศุภณัฐ  แสงศรี
5. 
นางสาวอัญญาณี  สกุณา
 

1. นางธัญญชล  สุวรรณกูฎ
2. 
นายโสภณ  พลาชัย
 

33

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

66.5

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงรัชนีกร  ยกศรี
2. 
เด็กหญิงวรรณภา  หวานฉ่ำ
3. 
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปิ่นวันนา
4. 
เด็กหญิงศิรดา  สนสร้อย
5. 
เด็กหญิงอรอนงค์  รังสรรค์
 

1. นางสาววิมล  ทองผิว
 

34

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

78.4

เงิน

4

1. นางสาวบุศราพร  อันอาน
2. 
นางสาวปัณฑารีย์  พวงทวาย
3. 
นางสาวปาริชาติ  พันธ์เภา
4. 
นายพีรวุฒิ  วงศ์เคาน์
5. 
นางสาวหทัยชนก  ชุมพลอโนมคุณ
 

1. นางสาวกชวรรณ  บุบผโชติ
2. 
นางสาวเกศิณี  ใจสุข
 

35

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

88.25

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงอารีย์  บัวจุม
 

1. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
 

36

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

90.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวปภาวดี  พูลเพิ่ม
 

1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
 

37

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มารยาทไทย ม.1-ม.3

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายปนวัฒน์  เยาว์สันเทียะ
2. 
เด็กหญิงวิพัชญา  ละออ
 

1. นางจินตนา  ศรีสวัสดิ์
2. 
นางนิรมล  ธนะชาญชัย
 

38

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มารยาทไทย ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวณัฏชยา  รวีโภชน์ศิริ
2. 
นายสหรัตน์  บุญคำภาว์
 

1. นางจินตนา  ศรีสวัสดิ์
2. 
นางนิรมล  ธนะชาญชัย
 

39

สุขศึกษา และพลศึกษา

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

50

เข้าร่วม

4

1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ทารณ
2. 
เด็กชายสุทธินันท์  เดชมา
 

1. นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์
2. 
นายสมชาย  กิจสุวรรณ์
 

40

สุขศึกษา และพลศึกษา

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

76

เงิน

ชนะเลิศ

1. นางสาวเบญญา  แก้วธรรม
2. 
นางสาวเมธารินทร์  แสงโชติ
 

1. นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์
2. 
นายสมชาย  กิจสุวรรณ์
 

41

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงภัคจิรา  วิลัยพฤกษ์
2. 
เด็กหญิงวรรษมน  แจ้งดี
3. 
เด็กหญิงวริษา  วงศ์เจียมรัตน์
 

1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
2. 
นายวีระชาติ  สุกใส
 

42

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6

68

ทองแดง

4

1. นางสาวกนกพร  จิตรดี
2. 
นางสาวชนกสุดา  สาคร
3. 
นางสาวธิญาพร  โต๊ะศิลา
 

1. นายชโลม  โปรยเงิน
2. 
นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

43

ศิลปะ

วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

67

ทองแดง

6

1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุกใส
 

1. นายวีระชาติ  สุกใส
 

44

ศิลปะ

วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

63

ทองแดง

8

1. นายวสวัตติ์  เอกสุภาพันธุ์
 

1. นายชโลม  โปรยเงิน
 

45

ศิลปะ

เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

67

ทองแดง

4

1. เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  สระบัวบริรักษ์
 

1. นางสาวลภาภวัน  บัวเทศ
 

46

ศิลปะ

เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

62

ทองแดง

5

1. นางสาวกนกพร  จิตรดี
 

1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

47

ศิลปะ

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายธิติพงศ์  กาวีวน
 

1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 

48

ศิลปะ

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
 

1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

49

ศิลปะ

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงดวงกมล  คำสอน
2. 
เด็กหญิงนิธิญญา  อติบุญภากร
 

1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
2. 
นายวีระชาติ  สุกใส
 

50

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

67

ทองแดง

4

1. เด็กชายมงคล  อัศวสิริรุ่งเรือง
 

1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 

51

ศิลปะ

วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

67

ทองแดง

5

1. นายชยาพล  ฤกษ์วิธี
 

1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

52

ศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

67

ทองแดง

4

1. เด็กชายกฤติเดช  ต้นเจริญโชติ
2. 
เด็กชายณัฐพล  ขุนทอง
3. 
เด็กชายณัตพล  แมงทอง
 

1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
2. 
นายวีระชาติ  สุกใส
 

53

ศิลปะ

ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6

67

ทองแดง

6

1. นายณัฐพล  สวนสูง
2. 
นายปัณณวิชฌ์  นวปุญญพัฒน์
3. 
นายยุทธศิลป์  บุญสุข
 

1. นายชโลม  โปรยเงิน
2. 
นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 

54

ศิลปะ

เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายชนะพงษ์พันธ์  บุญมา
 

1. นายสำรวม  เผ่าพันธุ์
 

55

ศิลปะ

วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวนปาน
2. 
นายก้องเกียรติ  ชื่นชม
3. 
นายชยาพล  ฤทธิ์วิธี
4. 
เด็กชายณัฐกิตติ์  เสโตพล
5. 
นายณัฐวัตร  หมวกเสนา
6. 
นางสาวณิชาภา  ปิติคุณธรรม
7. 
นายดิษฐ์กร  เย็นอยู่
8. 
เด็กชายธนพงษ์  ศิริพรรณาภิรัตน์
9. 
นายธนวรรธน์  เดชเกิด
10. 
นายธวัชชัย  ทองขัน
11. 
นายธีระวัฒน์  โป๊ะแก้ว
12. 
เด็กหญิงนัฐกมล  สวัสดิ์วงษ์
13. 
เด็กชายนำโชค  ตรีธัญญา
14. 
นางสาวบุษบงกช  จันทร์คู่
15. 
นายปฎิภาณ  บุตรพารี
16. 
เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันธ์แก่น
17. 
เด็กหญิงปวริศา  ปิ่นทอง
18. 
นายปิ่นทอง  เอี่ยมองคต
19. 
นางสาวพรพักตร์  เพ็ชรกลม
20. 
เด็กหญิงมินตรา  สายนาค
21. 
นางสาวรัชฎาภรณ์  สร้อยสว่าง
22. 
เด็กหญิงรัตนาวรรณ  จิอู๋
23. 
เด็กชายรุกข์  รัตนวัฒน์
24. 
นายวสันต์ชัย  ศรีมูล
25. 
นางสาววันวิสา  ผึ่งสิงห์
26. 
นางสาววิภาดา  พิลาทอง
27. 
เด็กหญิงวีรยา  ธนพันธ์นนท์
28. 
เด็กหญิงศิริจันทร์  อมรสิน
29. 
นางสาวอรวรรณ  ชีโสตร์
30. 
เด็กหญิงอัจฉราพร  ขุนพินิจ
31. 
นางสาวอัมพวัน  อ่อนแต้ม
32. 
นางสาวอาทิตยา  เหล่าแช่ม
 

1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. 
นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
3. 
นายวินัย  แป้นสุวรรณ
4. 
นายวีระชาติ  สุกใส
5. 
นายสมชาย  จิตรสุข
6. 
นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
7. 
นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
8. 
นายเอลาวินท์  กลิ่นสาโรจน์
 

56

ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายณัฐวัตร  หมวกเสนา
 

1. นายสมชาย  จิตรสุข
 

57

ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

75

เงิน

7

1. เด็กหญิงวงวิสา  พุดผึ้ง
 

1. นายสมชาย  จิตรสุข
 

58

ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

80

ทอง

5

1. นางสาวพรพักตร์  เพ็ชรกลม
 

1. นายสมชาย  จิตรสุข
 

59

ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายโชคชัย  เต่าพาลี
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

60

ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงวิภาดา  น้อมเสนา
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

61

ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

0

-

1. นางสาวมนิสา  ฮอคคินส์
 

1. นางจรัญญา  เกตุคง
 

62

ศิลปะ

แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กหญิงวรรณนภา  หวานฉ่ำ
2. 
เด็กหญิงวิลาสินี  แข็งแจ่ม
3. 
เด็กหญิงสุพนิต  สมดี
4. 
เด็กหญิงอรพรรณ  ควงพันธ์
 

1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. 
นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
3. 
นายเอลาวินท์  กลิ่นสาโรจน์
 

63

ศิลปะ

แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวจุฑารัตน์  โอวาทสาร
2. 
นางสาวนฤภร  เวชสิน
3. 
นางสาวพิชญา  ศรีมณี
4. 
นางสาววัชรี  บุรัม
5. 
นางสาวอัญชนิกา  พูลทวี
 

1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. 
นายสมชาย  จิตตสุข
3. 
นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
4. 
นายเอลาวินท์  กลิ่นสาโรจน์
 

64

ศิลปะ

แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

92.66

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายทวีศักดิ์  ทองสา
2. 
นางสาวนารีนาฎ  สุภัคนันท์
 

1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. 
นายสมชาย  จิตรสุข
 

65

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

-1

-

1. นายณัฐพร  ตาคำ
2. 
นายวัชรพงษ์  ธนะวาสน์
3. 
นายอรรถกร  หมัดอาหลี
 

1. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
2. 
นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
 

66

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

55

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวณัฎฐกันย์  ไพโรจน์ภักดี
2. 
นางสาวธารทอง  มีนรัตนทรัพย์
3. 
นางสาวอรวรา  สุวรรณประภาพร
 

1. นายชลิต  แย้มงามเหลือ
2. 
นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
 

67

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

30

เข้าร่วม

4

1. เด็กหญิงธัญพร  วงษ์กรด
2. 
เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์สวัสดิ์
 

1. นางสาวประภัสสร  สุทธปัญญากุล
2. 
นางสาวศิริพร  เล็กจี่
 

68

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

70.75

เงิน

4

1. เด็กหญิงณัฐมล  ทองรอด
2. 
เด็กหญิงสุพัตรา  จอมกำสิงห์
 

1. นางสาวประภัสสร  สุทธปัญญากุล
2. 
นางสาวศิริพร  เล็กจี่
 

69

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

52

เข้าร่วม

8

1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทิพปราณี
2. 
เด็กหญิงนฤมล  สร้อยทอง
 

1. นางสาววนัสนันท์  แก้วเพ็ง
2. 
นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธุ์
 

70

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

85.66

ทอง

5

1. เด็กหญิงณัฐสุดา  คชบาง
2. 
เด็กหญิงนัฐกานต์  วิชกำจร
3. 
เด็กหญิงพัชรี  ศรีบุญเรือง
 

1. นางสาวนันทนา  แก้วจรูญ
2. 
นายประดิษฐ์  ทองเนียม
 

71

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6

86

ทอง

5

1. นางสาวนพวรรณ  สว่างวงศ์
2. 
นางสาวพรหมพร  สายพิมพ์
3. 
นางสาวศรุตยา  นกเทศ
 

1. นางสาวนันทนา  แก้วจรูญ
2. 
นายประดิษฐ์  ทองเนียม
 

72

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กหญิงวารีรัตน์  หันตรี
2. 
เด็กหญิงสุคนธ์  ไชยศรี
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธุ์
 

73

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

0

-

1. เด็กหญิงชลธีร์  ดิลกดำรงรัตน์
2. 
เด็กชายเทพนรินทร์  ศรีม่วง
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธุ์
 

74

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

70

เงิน

8

1. นางสาวณัฐกัลยา  เนื่องอุบล
2. 
นายสัชชุ  หอมสมบัติ
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธุ์
 

75

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

5

เข้าร่วม

7

1. นายนิติพล  เทพอาสา
2. 
นายพัฒนาย  เรือนปัญจะ
 

1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. 
นางสาววนัสนันท์  แก้วเพ็ง
 

76

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

72

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายภูตะวัน  ทองชั้น
2. 
นายสหภพ  จรุงจิตต์
 

1. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
2. 
นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
 

77

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

55.5

เข้าร่วม

6

1. เด็กชายธีรภัทร  อวยจินดา
2. 
เด็กชายสุภาชัย  ธนิกกุล
 

1. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
2. 
นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
 

78

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3

66

ทองแดง

4

1. เด็กหญิงอัญมณี  ราชแสง
 

1. นางครองทรัพย์  ดีนาน
 

79

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.4-ม.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนลิน  สินธุประมา
 

1. นางนพนาถ  บรัศไพบูลย์
 

80

ภาษาต่างประเทศ

Spelling Bee ม.1-ม.3

15

เข้าร่วม

7

1. เด็กหญิงภูริชญา  จินดาไตรรัตน์
 

1. นางพัชรี  ไชยสิทธิ์
 

81

ภาษาต่างประเทศ

Spelling Bee ม.4-ม.6

17.5

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวณัฐริกา  พูลเอียด
 

1. นางจันทรา  นัยโมกข์
 

82

ภาษาต่างประเทศ

Story Telling ม.1-ม.3

75.6

เงิน

5

1. เด็กหญิงยุวรีย์  ชาวอบทม
 

1. นางดวงพร  สุขสวัสดิ์
 

83

ภาษาต่างประเทศ

Story Telling ม.4-ม.6

84.6

ทอง

4

1. นางสาวอิสราภรณ์  สุขสว่าง
 

1. นางสุนิสา  เปรมปรีดา
 

84

ภาษาต่างประเทศ

Multi Skills Competition ม.1-ม.3

66

ทองแดง

5

1. เด็กหญิงวาณี  เชิดสูงเนิน
 

1. นางสาวเพ็ญศรี  ปีประทุม
 

85

ภาษาต่างประเทศ

Multi Skills Competition ม.4-ม.6

58

เข้าร่วม

5

1. นางสาวอภิญญารักษ์  วงษ์ทิพย์
 

1. นางรุจี  เพ่งพิศ
 

86

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายสิทธิโชค  ฤทธิไกร
 

1. นางรุจิรา  แสงกรด
 

87

ภาษาต่างประเทศ

ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

86.83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมงาม
2. 
เด็กหญิงทวินันท์  โรจนพิทักษ์เลิศ
3. 
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตะวงษา
4. 
เด็กหญิงมนัสชนก  กรวยทอง
5. 
เด็กหญิงเด็กหญิงศิริลักษณ์  เกตุเลขา
 

1. นางณัฐนันท์  คนฉลาด
2. 
นางสาวนิภาภรณ์  พรหมกรรณ
 

88

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

58

เข้าร่วม

5

1. เด็กหญิงพิชญา  เหลี่ยมไทย
 

1. นายเฉลิมศํกดิ์  พุ่มพวง
 

89

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

90.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวประกายแก้ว  แอบคีรีสีมันต์
 

1. MissCao  Haoli
 

90

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

86.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวศิริลักษณ์  จิตตระกูล
 

1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
 

91

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

81

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายขวัญ  เจริญขำ
2. 
เด็กชายชนายุตม์  บุญปก
3. 
เด็กชายชาณุ  กุลธารี
4. 
เด็กชายณัฐชา  มโนสุทธิสาร
5. 
เด็กชายณัฐวัชร  พิบูลย์พัฒนาภรณ์
6. 
เด็กชายถิรวุฒิ  เครือทัพ
7. 
เด็กชายนราธร  ไทยป้อม
8. 
เด็กชายปฎิภาณ  สุวรรณวงษ์
 

1. นายชโลม  โปรยเงิน
2. 
นายมานพ  เนียมปาน
3. 
นายสุชาต  บรัศไพบูลย์
 

92

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สภานักเรียน ม.4-ม.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวจุฬาลักษณ์  กนกไตรลักษณ์
2. 
นางสาวปรียาภรณ์  เฉลยถ้อย
3. 
นายฤทธิพร  บุญขวัญ
4. 
นางสาววราภรณ์  พวงทวาย
5. 
นางสาวศศิปรพภา  บุตรน้ำเพชร
6. 
นางสาวศศิวิมล  แฝงด่านกลาง
7. 
นายสันติภาพ  แสงใหญ่
8. 
นายสุรัตนชัย  ขำชื่น
9. 
นางสาวเนาวรัตน์  รามคำแหง
10. 
นางสาวโสภิดา  แก้วคำจันทร์
 

1. นายทวีศักดิ์  มหาชัย
2. 
นายพิเชษฐ์  กิ่งบัวหลวง
3. 
นายสุชาต  บรัศไพบูลย์
 

93

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Cross word ม.1-ม.3

77.77

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงบุรัสกร  ครสุวรรณ
2. 
เด็กหญิงพัชรมัย  ธูปทอง
 

1. นางนิรมล  บุญซ้อน
 

94

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Cross word ม.4-ม.6

64.6

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 

1. นางนิรมล  บุญซ้อน
 

95

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

A Math ม.1-ม.3

40

เข้าร่วม

4

1. นายภัทรวุฒิ  ชูสกุล
2. 
นายอรรถวิทย์  เรืองพิจิตร
 

1. นายธีรพงษ์  ดอกดี
 

96

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

A Math ม.4-ม.6

60

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวปัณณธร  รัตนศักดาสุวัฒน์
 

1. นางสุจิตรา  วิวัฒน์ถาวรวงศ์
 

97

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ซูโดกุ ม.1-ม.3

23

เข้าร่วม

4

1. เด็กชายภานุเดช  เกษมปุระ
 

1. นางสุจิตรา  วิวัฒน์ถาวรวงศ์
 

98

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ซูโดกุ ม.4-ม.6

29

เข้าร่วม

4

1. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์สร้างทรัพย์
 

1. นางสุจิตรา  วิวัฒน์ถาวรวงศ์


สรุปรวมเหรียญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม

ภาษาไทย

2

2

3

0

7

คณิตศาสตร์

2

2

0

4

8

วิทยาศาสตร์

5

6

1

0

12

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6

1

1

0

8

สุขศึกษา และพลศึกษา

0

1

0

1

2

ศิลปะ

12

1

8

0

21

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3

3

0

0

6

ภาษาต่างประเทศ

6

1

2

4

13

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2

1

2

3

8 

ระดับภาคกลาง
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา

ณ จังหวัดระยอง

ระหว่าง วันที่ 10 – 12  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

           

ลำดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

นักเรียน

ครู

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มารยาทไทย ม.๑-ม.๓

๘๘.๔

อันดับ(๒๑)

-

-

-

๑. เด็กชายปนวัฒน์  เยาว์สันเทียะ

๒. เด็กหญิงวิพัชญาละออ

นางนิรมล  ธนะชาญชัย

 

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓

๙๐

อันดับ

(๖)

-

-

-

๑. เด็กหญิงภัคจิรา  วิลัยพฤกษ์

๒. เด็กหญิงวรรษมน  แจ้งดี

๓. เด็กหญิงวริษา  วงศ์เจียมรัตน์

นางสาวลภาวัน  บัวเทศ

๓.

ศิลปะ

วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑ -ม.๖

๘๖.๖

อันดับ

(๑๕)

-

-

-

๑. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวนปาน

๒. นายก้องเกียรติ  ชื่นชม

๓. นายชยาพล  ฤกษ์วิธี

๔. นางสาวณัฐกานต์  แท่นทอง

๕. เด็กชายณัฐกิตติ์  เสโตพล

๖. นายณัฐวัตร  หมวกเสนา

๗. นางสาวณิชาภา  ปิติคุณธรรม

๘. นายดิษฐ์กร  เย็นอยู่

๙. เด็กชายธนพงษ์ศิริพรรณาภิรัตน์

๑๐. นายธนวรรธน์  เดชเกิด

๑๑. นายธวัชชัย  ทองขัน

๑๒. นายธีระวัฒน์  โป๊ะแก้ว

๑๓. นางสาวนภัสสร  ศรีบ้าน

๑๔. เด็กหญิงนัฐกมล  สวัสดิ์วงษ์

๑๕. เด็กชายนำโชค  ตรีธัญญา

๑๖. นางสาวนุสรา  กลีบบัว

๑๗. นางสาวบุษบงกช  จันทร์คู่

๑๘. นางสาวบุษยากร  คำภา

๑๙. นายปฎิภาณ  บุตรพาชี

๒๐. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันธ์แก่น

๒๑. เด็กหญิงปวริศา  ปิ่นทอง

๒๒. นายปิ่นทอง  เอี่ยมองคต

๒๓. นางสาวพรพักตร์  เพ็ชรกลม

๒๔. เด็กหญิงมินตรา  สายนาค

๒๕. นางสาวรัชฎาภรณ์  สร้อยสว่าง

๒๖. เด็กชายรัฐกรณ์  พิมพ์สอน

๒๗. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  จิอู๋

๒๘. เด็กชายรุกข์  รัตนวัฒน์

๒๙. นายวสันต์ชัย  ศรีมูล

๓๐. นางสาววันวิสา  ผึ่งสิงห์

๓๑. นางสาววิภาดา  พิลาทอง

๓๒. นางสาววีรยา  ธนพันธ์นนท์

๓๓. เด็กหญิงศิริจันทร์  อมรสิน

๓๔. เด็กหญิงสิริมา  คงสาหร่าย

๓๕. เด็กหญิงสุภานิตย์  วิเลศ

๓๖. นางสาวอรวรรณ  ชีโสตร์

๓๗. นางสาวอวัสยา  แสนนนท์

๓๘. เด็กหญิงอัจฉราพร  ขุนพินิจ

๓๙. นางสาวอัมพวัน  อ่อนแต้ม

๔๐. นางสาวอาทิติยา  เหล่าแช่ม

นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่างนายสมชาย  จิตตสุข

นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ

ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖

๘๑.๓๓

อันดับ

(๑๕)

-

-

-

นายณัฐวัตร  หมวกเสนา

นายสมชาย  จิตตสุข

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.๔-ม.๖

๘๓

อันดับ

(๑๓)

-

-

-

นางสาวนลิน  สินธุประมา

นางนพนาถ  บรัศไพบูลย์

สุขศึกษา และพลศึกษา

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖

๗๐

-

อันดับ

(๘)

-

-

๑. นางสาวอภิญญา  สุขวิจิตร

๒. นางสาวเบญญา  แก้วธรรม

นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์

ศิลปะ

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖

๗๘

-

อันดับ

(๒๐)

-

-

นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม

นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ

ศิลปะ

เดี่ยวซอด้วง ม.๔-ม.๖

๗๒

-

อันดับ

(๑๕)

-

-

นายชนะพงษ์พันธ์  บุญมา

นายสำรวม เผ่าพันธ์

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาฝรั่งเศส

ม.๔-ม.๖

๗๑.๓๓

-

อันดับ

(๑๖)

-

-

นายสิทธิโชค  ฤทธิไกร

Mr.Sylvouinmarchetto

๑๐

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาจีน

ม.๔-ม.๖

๗๘

-

อันดับ

(๑๙)

-

-

นางสาวประกายแก้ว  แอบคีรีสีมันต์

MissCaoHaoli

๑๑

วิทยาศาสตร์

อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.๔-ม.๖

๖๕.๖๗

-

-

อันดับ

(๒๒)

-

๑.  นายกรกฤษฎิ์  ดีโลก

๒. .นายณภัทร  ยังมีสุข

๓. นายอภิเดช  นิลคล้าย

นายวรวัฒน์  ศีลบุตร

รวม

-

 

ร้อยละ

๔๕.๔๕

๔๕.๔๕

๐.๐๖

-

 

Comments