Ἐρωτήσεις - Ἀπαντήσεις γιὰ τοὺς φοιτητὲς τοῦ Τμήματος Μαθηματικῶν

Στὴν σελίδα αὐτὴ παραθέτω (κατάλληλα τροποποιημένες)  τὶς συχνότερες ἐρωτήσεις ποὺ μοὺ τίθενται 
ἀπὸ φοιτητὲς τοῦ Τμήματος Μαθηματικῶν μαζί μὲ τὶς ἀπαντήσεις τους.  

Μετα-ερώτηση:

αναρτήθηκε στις 26 Αυγ 2009, 1:01 π.μ. από το χρήστη Dimitrios Thilikos   [ ενημερώθηκε 24 Ιαν 2010, 3:00 π.μ. ]

ΜΕΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ὑπάρχει περίπτωση ὅπου κάποια ἀπὸ τὶς  ἀπαντήσεις ποὺ δίνετε σὲ αύτὴ τὴν ἰστοσελίδα δὲν ἰσχύει;

                                                                                                                                                                                                  

ΜΕΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΗΝΑΙ, ὄταν υπάρξει κάποιος μετα-λόγος γιὰ νὰ γίνει κάποια ἐξαίρεση.

Διδασκαλία-Μαθήματα

αναρτήθηκε στις 26 Αυγ 2009, 12:02 π.μ. από το χρήστη Dimitrios Thilikos   [ ενημερώθηκε 9 Οκτ 2012, 1:10 π.μ. ]


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πού μπορῶ νὰ βρῶ πληροφορίες σχετικὰ με τα μαθήματα ποὺ διδάσκετε;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στὴν -τάξη.


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ποιές πληροφορίες σχετικὰ με τα μαθήματα ποὺ διδάσκετε εἶναι ἀξιόπιστες;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μόνο αὐτές ποὺ ἀνακοινώνω στὴν -τάξη.


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ὑπάρχει πιθανότητα νὰ ἀλλάξουν οἱ ὦρες διδασκαλίας τοῦ μαθήματός σας;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Συνήθως αὐτὸ γίνεται στὴν ἀρχὴ κάθε ἐξαμήνου μετὰ ἀπὸ αἴτημα/συνενόηση μὲ τοὺς φοιτητές. Οἱ ἀλλαγές 

ἀνακοινώνονται στὴν ἤ-τάξη.


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ὑπάρχουν προαπαιτούμενα στὸ μάθημά σας;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοινὸ προαπαιτούμενο σὲ ὅλα τὰ μαθήματα εἶναι τὸ ἐδιαφέρον καὶ ἡ μαθηματικὴ ὠριμότητα τῶν ἐνδιαφερομένων. 

Γιὰ πληροφορίες σχετικὰ μὲ συνιστώμενα προαπαιτούμενα μαθήματα, δεῖτε κατά περίπτωση στην ἤ-τάξη ή/και στὴν ἰστοσελίδα 

τοῦ Τμήματος. 


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος ἐπιτρέπεται τὸ κάπνισμα, καφές, τὸ ἀλκοόλ  ἅλλες νόμιμες ναρκωτικὲς οὐσίες;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος δὲν έπιτρέπεται χρήση νόμιμων ναρκωτικών οὐσιῶν.


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος ἐπιτρέπεται κατανάλωση ἀναψυκτικῶν;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μόνο ἄν εἶναι σὲ συσκευασία ποὺ νὰ ἐξασφαλίζει ὄτι δὲν θὰ λερώσουν κοινόχρηστους χῶρους ἄν 

χυθούν.   


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος ἐπιτρέπεται κατανάλωση νεροῦ;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙΕΡΩΤΗΣΗ:  Εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ παραδώσω ἐργασία γιὰ να περάσω τὸ μάθημα;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙΕΡΩΤΗΣΗ:  Εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ παρακολουθήσω ὅλες τις διαλέξεις τοῦ μαθήματος γιὰ νὰ μπορέσω να ἐξεταστώ σε αὐτό;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Εἶναι άπαραίτητο νὰ παρακολουθήσω ὅλες τις διαλέξεις τοῦ μαθήματος γιὰ νὰ μπορέσω νὰ ἐξεταστώ 

σὲ αὐτό;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τυπικὰ ὄχι. Ἡ ἀπάντηση οὐσιαστικὴ ἀπάντηση ἐξαρτάται ἀπὸ τὸ μάθημα. Γιὰ πιὸ ἐξειδεικευμένες ἀπαντήσεις σχετικὰ μὲ πὸσες καὶ 

ποιές ὦρες θὰ ήταν καλὸ νὰ μὴν χαθοῦν, ἀπευθυνθῆτε στον διδάσκοντα.  


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Μπορῶ νὰ ἀπευθύνομαι στόν διδάσκοντα στὸν ἑνικὸ ἀριθμό κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙΕΡΩΤΗΣΗ:  Έκτὸς μαθήματος, μπορῶ νὰ ἀπευθύνομαι στόν διδάσκοντα στὸν ἑνικὸ ἀριθμό;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙΕΡΩΤΗΣΗ:  Ἔνας γνωστὸς μου ποὺ «ξέρει» μοὺ εἶπε ὄτι τὸ μάθημά σας εἶναι εύκολο (δύσκολο) καὶ ὄτι κόβετε 

(περνάτε) σχεδὸν ὅλους τους φοιτητὲς κάθε χρόνο.  Εἶναι αυτὸς λόγος γιὰ νὰ ἐπιλέξω (μὴν έπιλέξω) τὸ μάθημὰ σας;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1.000.000 $


Ἐξετάσεις - Ἀναβαθμολόγηση

αναρτήθηκε στις 25 Αυγ 2009, 10:45 μ.μ. από το χρήστη Dimitrios Thilikos   [ ενημερώθηκε 31 Αυγ 2015, 7:02 π.μ. ]

ΕΡΩΤΗΣΗ:   ἐξέταση στὰ μαθήματα στὰ ὁποῖα εἶστε μοναδικός διδάσκων γίνεται μὲ ἀνοικτά βιβλία;

                                                                                                                                                                                              

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Μπορεῖτε νὰ φέρετε μαζί σας ὁποιοδήποτε προσωπικὴ πηγὴ πληροφορίας  χωρὶς ὅμως νὰ ἐπιτρέπεται  ἐπικοινωνία μὲ ἄλλες πηγές.ΕΡΩΤΗΣΗ:   Τί πρέπει νὰ εἶναι κλειστὸ κατά την διάρκεια τῆς έξέτασης;

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὀποιαδήποτε συσκευή ποὺ νὰ ἐπιτρέπει μεταφορά πληροφορίας (π.χ. κινητὸ τηλέφωνο, bluetooth, wifi).ΕΡΩΤΗΣΗ:   Ἄν τὸ γραπτὸ μου ἀποτελεῖ τυχαία δειγματοληψία λέξεων ἀπὸ τὸ (ἀνοικτό) βιβλίο, ποιός θὰ εἶναι βαθμὸς ποὺ θὰ πάρει;

                                                                                                                                                                                              

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 0ΕΡΩΤΗΣΗ:  Έπιτρέπεται τὸ κάπνισμα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξέτασης;

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: &^%$©¥ϡϐ#$^%*#$%!^&ΕΡΩΤΗΣΗ:  Έπιτρέπεται στοὺς ἐξεταζόμενους νὰ βγοῦν ἀπὸ τῆν αἴθουσα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξέτασης;

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναί, ὑπὸ τὸν ὅρο ὄτι δὲν θὰ ξαναμποῦν.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Άπαντάτε σὲ ἐρωτήσεις φοιτητῶν κατὰ τῆν διάρκεια τῆς ἐξέτασης;

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ, μὲ διαλείμματα ἠσυχίας 30 λεπτῶν.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Εἶναι ἀληθὲς ὄτι μετὰ τὸ πέρας χρόνου τῆς ἐξέτασης ἀποχωρείτε ἀπὸ τὴν αἴθουσα ἐξέτασης (μὲ ἄγνωστο 

προορισμό) χωρὶς νὰ πάρετε τα γραπτά αὑτῶν ποῦ δὲν τελείωσαν ἀκόμα;          

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Κατὰ τὴν ἐξέταση τοῦ μαθήματος μεταφέρατε το γραπτὸ μου σὲ ἄλλο θρανίο. Ποιός ὁ λόγος;   

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό ἔκανα γιὰ νὰ σᾶς ἐξασφαλίσω καλύτερη θέση στὴν αἴθουσα.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Κατὰ τὴν ἐξέταση τοῦ μαθήματος, ξέχασα νὰ φέρω τὴν φοτητικὴ μου ταυτότητα; Θὰ λάβετε ὑπόψην

κάποιο ἅλλο στοιχεῖο ταυτότητας; (π.χ. ΑΔΤ, Πάσσο, Κάρτα μέλους ἀθλητικοῦ συλλόγου, κ.λ.π.)                 

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙΕΡΩΤΗΣΗ:  Θὰ μὲ βοηθήσει ἄν στὴν προσπάθειά μου νὰ περάσω τὸ μάθημα γράψω στὸ έδρανό μου κάτι σὰν κι αὐτό;            

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (καὶ πολύ λιγότερο θὰ σᾶς βοηθήσει ἄν τὸ γράψετε καὶ στὸ γραπτὸ σας).


ΕΡΩΤΗΣΗ:    Τὶ λαμβάνετε ὑπόψην σας κατὰ τὴν βαθμολόγηση τῶν γραπτῶν;      

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. Τὴν μαθηματικὴ ὁρθότητα τῶν ἀπαντήσεων 2. Τὴν ποιότητα τῆς παρουσίασης τῶν ἀπαντήσεων 

(σαφήνεια/συντομία) 3. Τὸ βάθος κατανόησης τοῦ μαθήματος ὄπως αὐτό προκύπτει ἀπό τὸ γραπτό τοῦ ἐξεταζόμενου 

3. Τὴν διαφαινόμενη ἀπό το γραπτὸ μαθηματικὴ ὠριμότητα τοῦ ἐξεταζομένου.


ΕΡΩΤΗΣΗ:   Πότε θὰ ἀνακοινώσετε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐξέτασης;     

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τὸ συντομότερο δυνατό. ΕΡΩΤΗΣΗ:   Πού θὰ ἀνακοινώσετε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐξέτασης; 

                                                                                                                                                                                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην ἤ-τάξη   


Προσωπικὴ συνάντηση μὲ φοιτητές

αναρτήθηκε στις 25 Αυγ 2009, 10:34 μ.μ. από το χρήστη Dimitrios Thilikos   [ ενημερώθηκε 24 Ιαν 2010, 3:05 π.μ. ]


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πότε μπορῶ νὰ περάσω ἀπὸ τὸ γραφεῖο σας;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οἱ ὦρες γραφείου μου ἀνακοινώνονται στὴν ἀρχὴ κάθε έξαμήνου στὴν ἡ-τάξη γιὰ τὸ κάθε μάθημα ξεχωριστά.
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Τί πρέπει νᾶ κάνω ἄν θέλω νὰ σας συναντήσω ἐκτός τῶν ὡρῶν γραφείου σας;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νὰ μου στείλετε ἠλ. μυν. ἤ νὰ μοὺ το ζητήσετε προφορικά τουλάχιστον 2 μέρες καὶ τὸ πολύ  10 ἡμέρες πριν (ἡ προφορικὴ

συνεννόηση εἶναι λιγότερο ἀσφαλῆς). 


Συγγραφὴ καὶ Παράδοση Ἐργασιῶν

αναρτήθηκε στις 25 Αυγ 2009, 10:03 μ.μ. από το χρήστη Dimitrios Thilikos   [ ενημερώθηκε 31 Αυγ 2015, 6:59 π.μ. ]ΕΡΩΤΗΣΗ:  Σὲ ποιὰ μαθήματα δίνετε ἐργασίες;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σὲ ὅλα τὰ μαθήματα στὰ ὁποῖα εἶμαι ὁ μόνος διδάσκων.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ἐπιτρέπεται ἡ παράδοση ἐργασιῶν ἀπὸ όμάδες φοιτητῶν;  


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ἐνθαρύνεται ἡ παράδοση ἐργασιῶν ἀπὸ όμάδες φοιτητῶν;  


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ὀ βαθμὸς  ἀπὸ τὴν έργασία μπορεῖ νὰ μετρήσει ἀρνητικὰ  στὸν τελικὸ βαθμό τοῦ μαθήματος;  


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ὀ βαθμὸς  ἀπὸ τὴν έργασία μετράει καὶ γιὰ τὴν έξεταστικὴ τοῦ Σεπτεμβρίου;  


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ἀπὸ τί θα εξαρτηθεί ὁ βαθμὸς τῆς ἐργασίας;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὁ βαθμὸς μιᾶς έργασίας ἐξαρτάται ἀπὸ τοὺς έξῆς παράγοντες:


Α. Ἀπὀ τὴν (μαθηματικὴ) ὁρθότητα τῶν ἀπαντήσεων.

Β. Ἀπὸ τὴν ποιότητα, σαφήνεια, και συντομία τῆς (γραπτῆς) παρουσίασης τῶν ἀπαντήσεων.

Γ. Ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς παρουσίασης μέρους τῆς ἐργασίας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος ἀπό τὴν ὀμάδα συγγραφῆς της.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πῶς μπορῶ νὰ σᾶς παραδώσω τὴν έργασία μου;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἡ παράδοση τῆς έργασίας μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τους ἐξῆς (κατά προτεραιότητα) τρόπους:


Α. Νὰ μοὺ τὴν στείλετε μὲ Ἠλ. ταχ. καὶ αποκλειστικὰ σὲ μορφή ἀρχείου .pdf

Β. Νὰ τὴν ἀφήσετε στο γραμματοκιβώτιό μου (ἔξω ἀπὸ τὸ γραφεῖο μου). 

Γ. Νὰ τὴν ρίξετε κάτω άπὸ τῆν πόρτα του γραφείου μου.

Δ. Νὰ μου τὴν ἐνεχειρίσετε.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ἄν αγνοήσω τὴν παραπάνω ἀπάντηση καὶ σὰς στείλω τὴν ἐργασία μου ἠλεκτρονικὰ σὲ μορφὴ διαφορετικὴ τοῦ .pdf τί θὰ κάνετε;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θὰ ἀνγοήσω τὸ μύνημά σας.ΕΡΩΤΗΣΗ
:  Ποιός εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ γράψω τῆν ἐργασία μου;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τὸ ΛαΤεΧ.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ποιός εἶναι ὁ χειρότερος τρόπος γιὰ νὰ γράψω τῆν ἐργασία μου;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τὸ WORD καὶ ὀτιδήποτε μοιάζει μὲ αυτό (παράδειγμα).ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ἄν δὲν ξέρω/θέλω νὰ γράψω τῆν έργασία μου στὸ LaTeX ποιόν ἅλλο τρόπο συγγραφῆς μου προτείνετε; 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γράψτε την μὲ τὸ χέρι.


Συστατικὲς Ἐπιστολές

αναρτήθηκε στις 25 Αυγ 2009, 9:46 μ.μ. από το χρήστη Dimitrios Thilikos   [ ενημερώθηκε 27 Ιουν 2012, 7:09 π.μ. ]

ΕΡΩΤΗΣΗΣὲ ποιὲς περιπτώσεις μπορῶ νὰ σᾶς ζητήσω συστατικὴ ἐπιστολή;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἄν ἰκανοποιοῦνται οἱ παρακάτω συνθήκες:


1. Ἄν ἔχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον ἔνα ἀπὸ τὰ μη-υποχρεωτικά μαθήματα ποὺ ἔχω διδάξει.

2. Ἄν ἔχετε πάρει σὲ τουλάχιστον ἕνα ἀπὸ αὐτὰ βαθμό μεγαλύτερο του 7.

3. Ἄν σὲ  κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχετε πάρει βαθμὸ μικρότερο του 6.

4. Ἄν δὲν ἔχετε πάρει 5 στὸ μάθημα «Πραγματικὴ  Ανάλυση».ΕΡΩΤΗΣΗ:  Τί πρέπει νὰ κάνω γιὰ νὰ σᾶς ζητήσω συστατικὴ ἐπιστολή;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νὰ μου στείλετε ἠλ. μυν. το πολύ 3 και το λιγότερο 1 εβδομάδα πριν στὸ οποῖο νὰ ἐξηγήτε τὰ παρακάτω:

Α. Τοὺς λόγους γιὰ τους οποίους ζητάτε τὴν συστατικὴ ἐπιστολή.

Β. Τοὺς λόγους γιὰ τους οποίους πιστεύετε ὄτι πρέπει νὰ σᾶς δώσω τὴν συστατικὴ ἐπιστολή.

Γ.  Τὴν βαθμολογία σας στὰ μαθήματα ποὺ ἔχω διδάξει, στὰ μαθήματα που σχετίζονται

μὲ τὴν συστατικὴ έπιστολή καὶ τὴν βαθμολογία σας στὸ μάθημα «Πραγματικὴ Ἀνάλυση».

Δ. Τοὺς χρονικοὺς περιορισμοὺς σχετικὰ μὲ τὴν προετοιμασία τῆς συστατικῆς ἐπιστολῆς.

Ε. Τοὺς (πιθανοὺς) ἀποδεκτες τῆς συστατικῆς ἐπιστολῆς.ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ποιές εἶναι οἱ πιθανὲς ἀπαντήσεις  στὸ αἰτημὰ μου για συστατικὴ έπιστολή;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οἱ πιθανές άπαντήσεις εἶναι οἱ ἐξῆς:

Α. ΟΧΙ, σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση θὰ δοθεῖ ἐξήγηση.

Β. ΙΣΩΣ, σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση θὰ σας ζητήσω προσωπική συνάντηση.

Γ. ΝΑΙ, σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση θὰ σας ζητήσω προσωπικὴ συνάντηση.


Ἐπικοινωνία μὲ ἠλ. ταχ.

αναρτήθηκε στις 25 Αυγ 2009, 9:44 μ.μ. από το χρήστη Dimitrios Thilikos   [ ενημερώθηκε 24 Ιαν 2010, 3:08 π.μ. ]

ΕΡΩΤΗΣΗΠοιός εἶναι καλύτερος τρόπος νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νὰ στείλετε μύνημα στὴν ἠλ. διεύθυνσὴ μου.ΕΡΩΤΗΣΗ:   Τὶ πρέπει νὰ κάνω γιὰ νὰ εἶμαι σίγουρος(η) ὄτι ἔχετε διαβάσει τὸ μύνημά μου;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νὰ εἶστε σίγουρος ὄτι ἰκανοποιοῦνται οἱ παρακάτω περιορισμοί:


1. Νὰ εἶναι γραμμένα μὲ ἀντιστοιχία ἀλφαβήτου καὶ γλῶσσας.

2. Να μῆν εἶναι γραμμένο μὲ κεφαλαῖα

3. Νὰ έχουν τὴν ὑπογραφή καὶ τὰ στοιχεία τοῦ ἀποστολέα στὸ τέλος τοῦ μυνήματος

4. Νὰ μὴν ἀπευθύνονται στὸν ἑνικό.

5. Νὰ κάνουν σαφές τὸ σὲ ποιόν ἀπευθύνονταιΕΡΩΤΗΣΗ:   Σὰς ἔχω ἤδη στείλει μύνημα στὸ ὁποῖο δὲν ἀκολούθησα κάποιον ἀπὸ τοὺς παραπάνω περιορισμούς. Θὰ μειώσει αὺτὸ τὴν πιθανότητα νὰ ἀπαντηθεῖ κάποιο 

ἅλλο μύνημὰ μου στὸ μέλλον;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: OXIΕΡΩΤΗΣΗ:   Τὶ πρέπει νὰ κάνω γιὰ νὰ εἶμαι σίγουρος(η) ὄτι θὰ ἀπαντήσετε ἄμεσα στὸ μύνημά μου;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νὰ ἐκθέσετε τὸ ἐρώτημα/αἴτημά σας συνοπτικὰ καὶ μὲ σαφήνεια.


1-7 of 7