งานวิชาการ


>>รายวิชาเปิดสอนให้ครูตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
>>ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
>>ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

>>ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
>>ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560