https://sites.google.com/thepudom.ac.th/children-counseling/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0

https://sites.google.com/thepudom.ac.th/children-counseling/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0


ตารางเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ของแต่ละระดับชั้น


ตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

Embed gadgetรับสมัครนักเรียนใหม่แบบออนไลน์https://sites.google.com/thepudom.ac.th/openhouse

http://www.bopp-obec.info/home/ • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้
  Posted Dec 13, 2017, 5:05 AM by Piyapong Prombut
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ...
  Posted Feb 13, 2017, 10:07 PM by Piyapong Prombut
 • กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  Posted Jul 21, 2016, 6:58 AM by Piyapong Prombut
 • คําขวัญยาเสพติด 2559 วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.  คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ลองไปดูความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด พร้อม ...
  Posted Jun 19, 2016, 9:35 PM by Piyapong Prombut
 • ตัวอย่างโครงสร้างการสอน ตัวอย่างกำหนดการสอนจาก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  Posted Jun 13, 2016, 12:08 AM by Piyapong Prombut
Showing posts 1 - 5 of 9. View more »


http://gg.gg/dlitssk4