NGỮ VĂN

 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2017
  Được đăng 20:47, 27 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2017
  Được đăng 20:26, 27 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2017
  Được đăng 22:44, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 / 2017
  Được đăng 22:32, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 / 2017
  Được đăng 22:31, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2016
  Được đăng 22:30, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2016
  Được đăng 22:28, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2016
  Được đăng 22:28, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2016
  Được đăng 22:26, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/ 2016 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2016 I.                   Nhiệm vụ ...
  Được đăng 22:21, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2016 A. Đánh giá ...
  Được đăng 22:35, 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2016 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2016   A. Đánh giá ...
  Được đăng 22:33, 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:32, 6 thg 11, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 06:06, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 06:05, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2014 I.                   Nhiệm vụ ...
  Được đăng 06:03, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:46, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:45, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2014 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 19:44, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:43, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 18:55, 26 thg 11, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 05:44, 9 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2013 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 00:24, 11 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 00:04, 11 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 23:55, 10 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 23:53, 10 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 20:47, 25 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 08:29, 14 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2012 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 08:25, 14 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 20:35, 14 thg 12, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN THÁNG 11 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 18:32, 9 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN THÁNG 10 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 05:04, 11 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 09 -2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 08:39, 7 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2011 I.                    Nhiệm vụ ...
  Được đăng 06:12, 18 thg 8, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2011   A. Đánh giá ...
  Được đăng 07:42, 10 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:14, 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:11, 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:09, 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:06, 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 8/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2010 I.                    Nhiệm vụ ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt lập thành tích chào mừng ngày ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 12 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày “ Thành lập quân đội ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày 03/02. - Thực ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 49trong tổng số 49. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2017

đăng 20:47, 27 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2017

đăng 20:26, 27 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2017

đăng 22:44, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 / 2017

đăng 22:32, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 / 2017

đăng 22:31, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2016

đăng 22:30, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2016

đăng 22:28, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2016

đăng 22:28, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2016

đăng 22:26, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/ 2016

đăng 22:21, 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2016

I.                   Nhiệm vụ chung:

·         Ổn định nề nếp tổ chức các lớp học.

·         GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp HS trong từng lớp và từng tiết học.

·         Khảo sát chất lượng đầu năm các khối và tổng hợp báo cáo chất lượng về chuyên môn.

·         Ổn định tổ chức, hoàn thành các báo cáo đầu năm theo mẫu.

·         Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch và vượt kế hoạch.

·         Kiểm tra PPCT mới để điều chỉnh kịp thời nếu có thay đổi.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Chuẩn bị nề nếp tốt tổ chức ngày khai giảng năm học 2014-2015.

·         Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

·         Lên sổ kế hoạch đầy đủ và đúng thời gian qui định.

II.                Biện pháp thực hiện:

·         Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để ổn định tổ chức HS chuẩn bị tốt ngày khai giảng.

·         Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.

·         Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những Gv soạn giáo án trên máy.

III.             Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 1

(22/8-27/8)

- Dạy học theo TKB và PCCM.

Hoàn thành công tác dầu năm

- Tất cả GV

- TT

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 2

(29/8-03/9)

- Dạy học theg to TKB.

- Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

 

- Tất cả GV

- TT

 

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 15 tháng 08 năm 2016

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

1-10 of 49