NGỮ VĂN

 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2016 A. Đánh giá ...
  Được đăng 22:35, 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2016 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2016   A. Đánh giá ...
  Được đăng 22:33, 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:32, 6 thg 11, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 06:06, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 06:05, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2014 I.                   Nhiệm vụ ...
  Được đăng 06:03, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:46, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:45, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2014 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 19:44, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:43, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 18:55, 26 thg 11, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 05:44, 9 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2013 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 00:24, 11 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 00:04, 11 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 23:55, 10 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 23:53, 10 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 20:47, 25 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 08:29, 14 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2012 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 08:25, 14 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 20:35, 14 thg 12, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN THÁNG 11 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 18:32, 9 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN THÁNG 10 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 05:04, 11 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 09 -2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 08:39, 7 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2011 I.                    Nhiệm vụ ...
  Được đăng 06:12, 18 thg 8, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2011   A. Đánh giá ...
  Được đăng 07:42, 10 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:14, 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:11, 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:09, 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:06, 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 8/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2010 I.                    Nhiệm vụ ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt lập thành tích chào mừng ngày ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 12 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày “ Thành lập quân đội ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày 03/02. - Thực ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 39trong tổng số 39. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016

đăng 22:35, 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2016

A. Đánh giá hoạt động tháng 04:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

·         Thực hiện việc ra đề và chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

·          Thực hiện chương trình theo thời khóa biểu

·          Thực hiện công tác nghĩ lễ đúng quy định.

B. Kế hoạch tháng 05:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·          Chậm chương trình phải có kế hoạch bù kịp thời.

·         Nhập điểm, vào điểm, vào học bạ đúng kế hoạch và đúng quy chế.

·          Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá giáo viên cuối năm.

·          Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng trong hè.

·         Hoàn thành công tác trả đồ dùng dạy học, sách giáo khoa.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 36

2/5 – 7/5

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tại phòng học

 

- Phòng họp

 

 

Tuần 37

 

9/5 – 14/5

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

 

- Tất cả GV

 

- TT và TP

 

- Tất cả GV

 

 - BGH

- Tại phòng học

 

 

 

Tuần bù CT

16/5 – 21/5

- Thực hiện bù chương trình theo kế hoạch đăng ký nhà Trường.

- Họp tố theo kế hoạch của nhà trường.

- Tất cả GV

-  GIÁO VIÊN đăng ký bù.

 

 

 

 

 

 

 

 - Tại phòng học

 

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 5 năm 2016

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2016

đăng 22:33, 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2016

 

A. Đánh giá hoạt động tháng 03:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

·         Thực hiện việc ra đề và chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

B. Kế hoạch tháng 04:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng 2 ngày lễ lớn là ngày 30/04 và ngày 01/05.

·         Tập trung giáo dục hs có hiệu quả.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tổ chức ôn tập tốt cho HS chuẩn bị cho thi học kì II.

II.                Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 32

(4/4-9/4)

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

-Kiểm tra hsơ giáo án

 

- Tất cả GV

 

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 33

(11/4-16/4)

 

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm.

-Nộp bc của tổ

-Lên kế hoạch ôn tập,chuẩn bị thi hk 2

- Tất cả GV

- TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 34

(18/4-23/4)

- Dạy học theo TKB.

-Lên kế hoạch ôn tập,chuẩn bị thi hk 2

- Tất cả GV

- TT, TP

 

 

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 35

(25/4-30/4)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm.

-Lên kế hoạch ôn tập,chuẩn bị thi hk 2

- Tất cả GV

-TT

-Tất cả gv

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 4 năm 2016

            Tổ trưởng

 

 

                                                                                                                Nguyễn Văn Phi

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014

đăng 19:32, 6 thg 11, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 10:

I. Ưu điểm:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·         Hoàn thành hội giảng cấp tổ.

II. Tồn tại:

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

·         Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

B. Kế hoạch tháng 11:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 12

(3/11-9/11)

- Dạy học theo TKB

-.Họp tổ và họp nhóm, - Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Phát động cuộc thi bông hoa điểm 9,10.

- Tất cả GV

-TT

 

- TPT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả gv

 

- HS toàn trường

 

- BGH

 

 

-BGH

 

 

- Tại phòng học

- Tại phòng họp

 

Tuần 13

(10/11-15/11)

- Dạy học theo TKB.

- Tuần lễ hoa tươi

-Nộp bc của tổ

- Tất cả GV

- TPT

TT

-Tất cả Gv

- Các lớp

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 14

(17/11-22/11)

- Dạy học theo TKB.

-Lễ 20/11

- Tất cả GV

- BGH

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 15

(24/11-29/11)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

-TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 11 năm 2014

                        Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2014

đăng 06:06, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 9:

I. Ưu điểm:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·         Tham gia hội giảng đầy đủ, đảm bảo.

II. Tồn tại:

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

·         Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

B. Kế hoạch tháng 10:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Hoàn thành danh sách sổ điểm lớn.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Hoàn thành hội giảng cấp tổ.

·          Thực hiện tốt công tác làm tăng giờ hàng tháng.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 7

(29/9-4/10)

- Dạy học theo TKB

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-BGK

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

-BGH

- Tại phòng học

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 8

(6/10-11/10)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ, nhóm ;kiểm tra hồ sơ

- Hội giảng cấp tổ

 

- Tất cả GV

- TT

 

- BGK

 

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 9

(13/10-18/10)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ ngày

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

- TT

 

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 10

(20/10-25/10)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

-BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 11

(27/10-01/11)

- Dạy học theo TKB.

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-BGK

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 10 năm 2014

                      Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2014

đăng 06:05, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 8:

I. Ưu điểm:- Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Báo cáo đầu năm tương đối kịp thời, ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng, coi, chấm đảm bảo đúng thời gian qui định.

·         Đăng kí chất lượng bộ môn đảm bảo kịp thời.

     II. Tồn tại:- Một số đồng chí báo cáo đầu năm chưa kịp thời, báo cáo còn sai số liệu.

·         Chất lượng bài kiểm tra khảo sát đầu năm còn thấp, một số đồng chí chấm bài còn chậm.

·         Báo cáo chất lượng chưa kịp thời.

·         Một số đồng chí đăng kí chất lượng còn chậm.

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

B. Kế hoạch tháng 9:

    I. Kế hoạch chung: - GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp HS trong từng lớp và từng tiết học.

·         Chuẩn bị nề nếp tốt tổ chức ngày khai giảng năm học 2014-2015

·         Gv có kế hoạch dự giờ đúng theo qui định.

·         Thực hiện hội giảng cấp tổ vòng 1 đợt 1.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

·         Lên sổ kế hoạch đầy đủ và đúng thời gian qui định.

·         Chuẩn bị tốt cho họp phụ huynh học sinh.

II.                Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 

Tuần 03

(01/9-06/9)

 

 

- Dạy học theo TKB

- Hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký đầu năm

-Lên kế hoạch dự giờ tháng 9

- Tham dự lễ khai giảng

- Họp tổ và họp nhóm, Kiểm tra hồ sơ giáo án    

- Tất cả GV

- BGH

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

- BGH

-Văn thư

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 04

(08/9-13/9)

- Dạy học theo TKB.

-Hoàn thành chấm khảo sát khối 6

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

 

- TT

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

 

Tuần 05

(15/9-20/9)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

 

Tuần 06

(22/9 -27/9)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

-BGK

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 09 năm 2014

                       Tổ trưởng

 

                                                                              Nguyễn Văn Phi

Kế hoạch hoạt động tháng 8/2014

đăng 06:03, 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2014

I.                   Nhiệm vụ chung:

·         Ổn định nề nếp tổ chức các lớp học.

·         GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp HS trong từng lớp và từng tiết học.

·         Khảo sát chất lượng đầu năm các khối và tổng hợp báo cáo chất lượng về chuyên môn.

·         Ổn định tổ chức, hoàn thành các báo cáo đầu năm theo mẫu.

·         Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch và vượt kế hoạch.

·         Kiểm tra PPCT mới để điều chỉnh kịp thời nếu có thay đổi.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Chuẩn bị nề nếp tốt tổ chức ngày khai giảng năm học 2014-2015.

·         Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

·         Lên sổ kế hoạch đầy đủ và đúng thời gian qui định.

II.                Biện pháp thực hiện:

·         Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để ổn định tổ chức HS chuẩn bị tốt ngày khai giảng.

·         Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.

·         Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những Gv soạn giáo án trên máy.

III.             Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 1

(18/8-23/8)

- Dạy học theo TKB và PCCM.

- Chấm bài khảo sát và nộp thống kê chất lượng khối 7,8,9.

- Tất cả GV

- TT

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 2

(25/8-30/8)

- Dạy học theo TKB.

- Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

 

- Tất cả GV

- TT

 

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014

đăng 19:46, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 02:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

·         Thực hiện việc ra đề và chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

B. Kế hoạch tháng 03:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày 08/03 và ngày 26/03.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi trường.

·         Ôn tập tốt cho học sinh chuẩn bị cho các bài kiểm tra và thi giữa học kì II.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 27

(3/3-8/3)

- Dạy học theo TKB

- Hội giảng học kì II

 

- Tất cả GV

- TT

-Tất cả Gv

-Gv còn lại

 

- BGH

 

- Tại phòng học

- Dạy trên lớp

 

 

Tuần 28

(10/3-15/3)

 

- Dạy học theo TKB.

- Hội giảng học kì II

-.Họp tổ và họp nhóm

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

 

- Tất cả GV

- TT

 

-TT

-Tất cả Gv

-Gv còn lại

-tất cả gv

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp.

- Dạy trên lớp.

 

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 29

(17/3-22/3)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ

- Hội giảng học kì II

 

- Tất cả GV

- TT

 

-Tất cả Gv

 

-Gv còn lại

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 30

(24/3-29/3)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng học kì II

- Tất cả GV

-TT

-TT

-Tất cả Gv

- Tất cả gv

-Gv còn lại

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 3 năm 2014

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014

đăng 19:45, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 01:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Nghỉ tết đảm bảo đúng thời gian.

·         Nề nếp trước và sau tết nghiêm túc.

B. Kế hoạch tháng 02:

            I. Kế hoạch chung:

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Gv được phân công dạy HĐNGLL cần thực hiện dạy nghiêm túc, đúng thời gian.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

II.                Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 24

(10/02-15/2)

- Dạy học theo TKB

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

- Tại phòng họp

 

Tuần 25

(17/2-22/2)

- Dạy học theo TKB.

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

 

- Tại phòng học

 

-          Dạy

 

Tuần 26

(24/2-01/03)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

- TT

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 10 tháng 2 năm 2014

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2014

đăng 19:44, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2014

 1. Đánh giá hoạt động tháng 12:

 

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạ/y đúng qui định.

·         Hoàn thành xếp loại 2 mặt GD cho HS.

·         Hoàn thành vào sổ điểm lớn, học bạ cho hs.

B. Kế hoạch tháng 01:

            I. Kế hoạch chung:

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng hs giỏi.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

II.                Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 20

(30/12-4/1)

- Dạy học theo TKB

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

- sơ kết hk 1 vào tiết SHL

- Họp PHHS vào ngày 5/1

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- GVCN

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

- Tại phòng học

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 21

(06/1-11/1)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Tất cả GV

-TT

-Tất cả Gv

 

- BGH

BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

Tuần 22

(13/1-18/1)

- Dạy học theo TKB

- Nộp báo cáo tổ 18/1

 

-Tất cả Gv

- TT

-TT

-Tất cả Gv

- BGH

- Dạy trên lớp

 

Tuần 23

(20/01 – 25/1

- Dạy học theo TKB

-.Họp tổ và họp nhóm

- Tất cả Gv

-TT

-Tất cả gv

- BGH

-BGH

- Dạy trên lớp

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013

đăng 19:43, 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013

A. Đánh giá hoạt động tháng 11:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·         Hoàn thành hội giảng cấp trường.

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

B. Kế hoạch tháng 12:

            I. Kế hoạch chung:

·         .Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Tổ chức ôn tập tốt cho hs chuẩn bị cho kiểm tra hk 1.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Có kế hoạch chấm bài thi HKI kịp thời.

·         Hoàn thành sổ điểm cá nhân và nhập điểm theo kế hoạch của chuyên môn.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 16

(02/12-07/12)

- Dạy học theo TKB

-- Tổ chức ôn tập cho hs

- Tất cả GV

- Tất cả Gv

-Tất cả Gv

-Tất cả gv

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 17

(9/12-14/22)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Thi HKI các môn

 

- Tất cả GV

- TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 18

(16/12-21/12)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ ngày 18/12

- Thi HKI các môn

 

- Tất cả GV

- TT

 

 

 

 

-Tất cả Gv

 

 

-Tất cả Gv

 

- BGH

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 19

(23/12-28/12)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

-TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 12 năm 2013

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

1-10 of 39