Hoạt động gần đây của trang web

21:33, 17 thg 3, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 34 (C/M T29)
00:31, 16 thg 3, 2017 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến đã đính kèm THÁNG 3-16-17.doc vào Kế hoạch hoạt động tháng 3/2017
00:31, 16 thg 3, 2017 Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến đã tạo Kế hoạch hoạt động tháng 3/2017
06:14, 12 thg 3, 2017 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 13_03_2017.xls vào Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/03/2017
06:14, 12 thg 3, 2017 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/03/2017
22:44, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhdt 3-2017.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2017
22:44, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2017
22:32, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhdt 2-2017.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 / 2017
22:32, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 / 2017
22:31, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhdt 1-2017.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 / 2017
22:31, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 / 2017
22:30, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhdt 12-2016.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2016
22:30, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2016
22:29, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhdt 11-2016.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2016
22:29, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2016
22:28, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhdt 10-2016.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2016
22:28, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2016
22:26, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã đính kèm khhdt 9-2016.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2016
22:26, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2016
22:21, 10 thg 3, 2017 Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/ 2016
19:48, 10 thg 3, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH TUẦN: 32 (C/M T28)
19:47, 10 thg 3, 2017 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 32 (C/M T28)
06:02, 7 thg 3, 2017 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã đính kèm K.H thang 3-2017.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 3-2017
06:02, 7 thg 3, 2017 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã tạo KẾ HOẠCH THÁNG 3-2017
05:59, 7 thg 3, 2017 Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên đã đính kèm K.h thang 2- 2017.doc vào KẾ HOẠCH THÁNG 2- 2017

cũ hơn | mới hơn