SỬ - GDCD

 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 01:11, 12 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 - 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 00:46, 12 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2017 - 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 21:33, 11 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2017    Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 10:50, 1 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 08:11, 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 07:53, 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 07:15, 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2017 Trường THCS Hòa hiệp              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                  Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 07:40, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:59, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:50, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:31, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 - 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 06:13, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2016 - 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 04:45, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2016 - 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 04:38, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 04:19, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 04:01, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 03:37, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 03:01, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOACH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 02:55, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 02:37, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 02:34, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 02:29, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 - 2016 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 02:26, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2015 - 2016 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 02:13, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:15, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:10, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • kế hoạch chuyên môn tháng 2/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015   I. Kế hoạch chung:   Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:07, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015   I. Kế hoạch chung:   Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:33, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:23, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:21, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:16, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:13, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:10, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:05, 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 / 2013 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 04:44, 3 thg 4, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2013 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:37, 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2013 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:00, 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2013 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 09:51, 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 09:44, 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 19:27, 9 thg 11, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 17:57, 29 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 19:55, 14 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 / 2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 08:26, 3 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • THÔNG BÁO HỌP TỔ CHUYÊN MÔN THÔNG BÁO   HỌP TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN VÀO LÚC 8 GIỜ NGÀY 03 / 8 / 2012   ________________________________________________________________________
  Được đăng 23:09, 4 thg 8, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA LẠI. THÔNG BÁO   LỊCH KIỂM TRA LẠI CÁC MÔN HỌC VÀO NGÀY 26, 27, 28 / 7 / 2012 ___________________________________________________________________
  Được đăng 22:53, 4 thg 8, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 / 2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 07:54, 5 thg 5, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 / 2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 07:51, 5 thg 5, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/ 2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 07:48, 5 thg 5, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/ 2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc                    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:24, 26 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 09:44, 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12                                                                    Năm học : 2011 ...
  Được đăng 09:41, 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2011 Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11                                                                    Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:32, 30 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10. NĂM HỌC: 2011-2012 Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10                                                                       Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:08, 25 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2011 Trường THCS Hòa Hiệp               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9          Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:47, 28 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2011 Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8   Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:43, 28 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 08:51, 20 thg 5, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8   Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:38, 28 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam      Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 07:36, 11 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 / 2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 07:34, 11 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 / 2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 07:31, 11 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 10:27, 5 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2010 Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12                                                                    Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11-2010 Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11                                                                    Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2010 Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10                                                                       Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC : 2010 - 2011       Phòng GD và ĐT Xuyên Mộc          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Trường THCS Hoà Hiệp                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc                                                                                      Hoà Hiệp, ngày 6  tháng 9 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2010 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 8 tổ Sử - GDCD Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch tháng 02/2010 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch tháng 01/2010 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25, 1 thg 1, 2011 bởi admin Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 74trong tổng số 74. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2017

đăng 01:11, 12 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 10.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 7

2/10

7/10

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

Tuần 8

9/10

14/10

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Ra đề KT 1 tiết

Họp tổ nhóm chuyên môn

GV

 

TT,TP

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần 9

16/10

21/10

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

 

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 10

23/10

28/10

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm chuyên môn

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

P/họp

Trên lớp

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                 Hòa Hiệp 2/10/ 2017

                                                                                            Tổ trưởng

 

                                                                                        Trần Ngọc Bính

 

                                                                                                             

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2017

đăng 00:46, 12 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 - 2018

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường.  Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương, trả bài cần thực hiện  nghiêm túc.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức,phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nghiêm túc PPCT có giảm tải. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Kiểm tra hồ sơ GV. Thực hiện công tác hội thi, hội giảng cấp trường. Tham dự lễ khai giảng. Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 9.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

  L/ lượng

  tham gia

  Cộng

  tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 3

4/9

9/9

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

T/gia các cuộc họp của trường.

GV

 

 

TT; TP.

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 4

11/9

16/9

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

GV

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 5

18/9

23/9

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 6

25/9

30/9

T/hiện kế hoạch của tổ trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện chuyên đề GDCD.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/họp

 

  III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                   Hòa Hiệp 4/ 9 / 2017

                                                                                            Tổ trưởng

 

                                                                                Trần Ngọc Bính

 


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017

đăng 21:33, 11 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2017 - 2018

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghiêm túc thực hiện các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN và các cuộc họp khác. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học, giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp, không cắt xén chương trình.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp.kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức,phong cách  Hồ Chí Minh).

- Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nghiêm túc PPCT có giảm tải.

Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 8. Nghỉ lễ 2/9

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 1

21/8

26/8

T/hiện k/hoạch của tổ,trường.

Nhận các loại hồ sơ, sổ sách.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tham gia các cuộc họp của trường.

 

GV

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

BGH

 

 

Trên lớp

H/trường

 

Tuần 2

28/8

2/9

Thực hiện kế hoạch của tổ và trường.

Nghỉ lễ 2/9

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

 

GV

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

BGH

 

Trên lớp

P/họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                          

                                                                           Hòa Hiệp 21 / 8 / 2017

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2017

đăng 10:50, 1 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

   Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) và kiến thức giáo dục quốc phòng.

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Thực hiện kiểm tra HK II theo lịch nhà trường, chấm bài vào điểm, xếp loại 2 mặt giáo dục HS, vào học bạ và các loại báo báo cuối năm đầy đủ, kịp thời. Họp tổ, nhóm chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 5 và phiếu công chức, chuẩn nghề nghiệp cả năm.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 35

1/5

6/5

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

- Thứ 2,3 nghỉ  lễ 30/4,1/5.

KT hồ sơ GV.

- Thứ 6 KT HK II Sử 6,7,8,9.

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 36

8/5

13/5

- Thứ 2,3,4 học bình thường .

- Các ngày còn lại KT HK II .GV coi KT . Văn, toán , AV 

-  Họp tổ đánh giá xếp loại thi đua cá nhân cuối năm

- KT HK II hóa 8,9

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/họp

 

 

Tuần 37

15/5

20/5

-Thực hiện dạy bù c/trình .

- Duyệt sổ điểm cá nhân .Nhập điểm.

Họp xét 2 mặt GD HS

Vào sổ điểm lớn .Vào học bạ .

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 38

22/5

27/5

- Ký, xác nhận sổ điểm lớn .Vào học bạ .

- Họp hội đồng . Họp BTĐ .

- Tổng kết năm học

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 1/5/ 2017

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2017

đăng 08:11, 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. thực hiện kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 4. Thực hiện KT HK II.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 31

3/4

8/4

T/hiện kế hoạch của tổ và trường. KT 1 tiết.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 32

10/4

15/4

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/họp

 

 

Tuần 33

17/4

22/4

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 34

24/4

29/4

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Thực hiện KTHK II.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 2/4/ 2017

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2017

đăng 07:53, 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. thực hiện kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thống kê điểm các bài kiểm tra. Thực hiện hội giảng hội thi GVDG đợt II. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Tham gia sinh hoạt 8/3 và cùng nhà trường tổ chức cắm trại 26/3. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 3.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 26

27/2

4/3

T/hiện kế hoạch của tổ và trường. Sinh hoạt 8/3.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 27

6/3

11/3

T/hiện kế hoạch của tổ và trường. KT 1 tiết

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/họp

 

 

Tuần 28

13/3

18/3

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 29

20/3

25/3

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Cắm trại 26/3.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

 

Trên lớp

 

 

 

Tuần 30

27/3

1/4

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Họp tổ nhóm c/ môn

KT 1 tiết

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

P/họp

Trên lớp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 27/3/ 2017

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2017

đăng 07:15, 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ chuyên môn; Dạy bù các lớp chậm chương trình. Thực hiện hội thi GVDG cấp trường. Xếp loại thi đua tháng 2.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 23

6/2

11/2

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

 

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 24

13/2

18/2

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

 

 

GV

 

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần25

20/2

25/2

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn

Thực hiện hội thi GVDG cấp trường.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                 Hòa Hiệp 6/2/ 2017

                                                                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                        Trần Ngọc Bính

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2017

đăng 07:40, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính


Trường THCS Hòa hiệp              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Tổ: Sử - GD                                  Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Họp tổ chuyên môn;

Dạy bù các lớp chậm chương trình. Kiểm tra hồ sơ GV, Xếp loại thi đua tháng 1

Thực hiện chế độ nghỉ tết Nguyên Đán.

II. Kế hoạch cụ thể.

  Thời

  gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần20

2/1

7/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Nghỉ bù tết dương lịch.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Kiểm tra hồ sơ GV

GV

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

H/trường

 

Tuần 21

9/1

14/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 22

16/1

21/1

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Thực hiện nghỉ tết Nguyên Đán

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

 

Trên lớp

 

 

III. Biện pháp thực hiện

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn. Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                Hòa Hiệp 2/1/ 2017

                                                               Tổ trưởng

 

 

                                                              Trần Ngọc Bính

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2016

đăng 06:59, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính


Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Dạy bù các lớp chậm chương trình, kiểm tra 15 phút, HK I, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn; Dạy bù các lớp chậm chương trình. Xếp loại thi đua tháng 12.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 15

28/11

3/12

T/hiện kế hoạch của tổ và trường. Ra đề KTHK I

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 16

5/12

10/12

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/họp

 

 

Tuần 17

12/12

17/12

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 18

19/12

24/12

T/hiện kế hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

 

Trên lớp

 

 

 

Tuần 19

26/12

31/12

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Họp tổ nhóm c/ môn

Xét 2 mặt GDHS HK I

 

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

P/họp

Trên lớp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 28/11/ 2016

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2016

đăng 06:50, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc BínhTrường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng, kiềm tra hồ sơ GV

Họp tổ chuyên môn; Dạy bù các lớp chậm chương trình. Xếp loại thi đua tháng 11.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 11

31/10

5/11

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

H/trường

 

Tuần 12

7/11

12/11

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

 

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

Trên lớp

 

Tuần 13

14/11

19/11

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện hội giảng, hội thi.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 14

21/11

26/11

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Họp tổ nhóm chuyên môn

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

P/họp

Trên lớp

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                  Hòa Hiệp30/10/ 2016

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                    Trần Ngọc Bính

 

                                                                                                               

1-10 of 74