Bạo lực học đường

đăng 19:28, 5 thg 5, 2019 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2018-2019

đăng 18:56, 18 thg 10, 2018 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2018-2019

đăng 18:55, 18 thg 10, 2018 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2018-2019

đăng 18:46, 18 thg 10, 2018 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


DANH SÁCH LỚP 6, 7, 8, 9 NĂM HỌC 2018-2019

đăng 07:39, 31 thg 7, 2018 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến   [ đã cập nhật 08:16, 31 thg 7, 2018 ]

Trong danh sách chưa có HS ở lại

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017-2018

đăng 07:56, 7 thg 10, 2017 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

đăng 22:08, 27 thg 9, 2017 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


BIỂU ĐIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

đăng 21:56, 27 thg 9, 2017 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

đăng 21:50, 27 thg 9, 2017 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

đăng 21:46, 27 thg 9, 2017 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


1-10 of 27