KẾ HOẠCH TUẪN: 24(C/M T21)

đăng 19:29, 4 thg 1, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                KẾ HOẠCH TUẦN: 24 (CM T21)

                             Năm học 2018 - 2019

                           Từ ngày 7/01/ 2018 đến ngày 12/01/ 2018

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

7/1

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A10  trực tuần

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

  -  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

  -  Chào cờ đầu tuần. Lớp 7A9 trực tuần.

  -   Lớp 6A5  lao động vệ sinh.

THỨ BA

8/1

 

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 -  Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

THỨ TƯ

09/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-           Lớp 7A3 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ NĂM

10/1

 

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  7A4 lao động vệ sinh.

 

Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

THỨ SÁU

11/1

     Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-           Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 9A8 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

12/1 

-    Họp giao ban GVCN từ  7h

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

 -    Họp giao ban GVCN từ 12h45

 -    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 -    Lớp 9A1  lao động vệ sinh

 

Chủ nhật

 

 

 

 
Comments