KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017

Kế hoạch hoạt động tháng 5 - 2018

đăng 00:27, 5 thg 5, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018

đăng 08:02, 5 thg 4, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 3/2018

đăng 23:49, 4 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


Kế hoạch tháng 2/2018

đăng 22:33, 4 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

đăng 23:54, 14 thg 1, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017

đăng 23:46, 10 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017

đăng 23:45, 5 thg 11, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017

đăng 20:06, 5 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc   [ đã cập nhật 20:18, 5 thg 10, 2017 ]

Kế hoạch tháng 9/2017

đăng 01:27, 13 thg 9, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc   [ đã cập nhật 01:29, 13 thg 9, 2017 ]

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017

đăng 08:20, 5 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


1-10 of 88