KH THÁNG 4/2017 TỔ LÝ TIN

đăng 05:47, 4 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


Kế hoạch tháng 03/2017

đăng 23:44, 6 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


Kế hoạch tháng 02/2017

đăng 23:43, 6 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc   [ đã cập nhật 23:46, 6 thg 3, 2017 ]


Kế hoạch tháng 01/2017

đăng 23:42, 6 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


Kế hoạch tháng 12/2016

đăng 23:31, 6 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc   [ đã cập nhật 23:48, 6 thg 3, 2017 ]

Kế hoạch tháng 12/2016

Kế hoạch tháng 11

đăng 00:32, 4 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 /2016 TỔ LÝ-TIN

đăng 04:58, 5 thg 10, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2016

+ Nhận xét tháng 9

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Nộp đề kiểm tra 1 tiết lý 6 – lý 8 kịp thời

-         Lên lich dự giờ đúng quy định

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Đăng ký các tiết hội thi –hội giảng theo kế hoạch của trường

-         Thống kê chất lượng bộ môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

-         Xếp loại thi đua tháng 10

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần07cm

từ 03/10- 08/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

 

-BGH

-BGH

 

TT,TP

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

- GV

 

-GV

 

-BGH

 

 

-BGH

-Dạy trên lớp

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

Tuần08cm

 Từ 10/10- 15/10

- Dạy và học bình thường-

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

 

-BGH

- BGH

 

-TT,TP

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

 

 

-GV

 

-BGH

 

 

-BGH

-Dạy trên lớp

 

 

-Tại phòng văn thư

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

Tuần09cm

Từ 17/10-22/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Đăng ký các tiết hội thi-hội giảng

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

 

-BGH

-TT

 

-TT

 

-TT,TP

-GV có tiết

- GV

 

-GV

 

-GV

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

Tuần10cm

Từ 24/10 -29/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

- xếp loại thi đua tháng10

-BGH

-BGH

 

-TT,TP

 

 

 

 

 

 

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

      -    Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời ,

      nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                          Hòa Hiệp, ngày 01háng 10 năm 2016

                BGH                                                       Tổ trưởng

 

                                                                                                                 

 

                                                                         Dương Văn Thuấn

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 - 2016 TỔ LÝ -TIN

đăng 04:57, 31 thg 8, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2016

+ Nhận xét tháng 8

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Phân công  giáo viên tập huấn lớp ENVN kịp thời  

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch

-         Tổ chức lễ khai giảng đầu năm học

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Đăng ký các danh hiệu thi đua từ câp trường trở lên .

-         Đâng ký chất lượng bộ môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

-         Xếp loại ti đua tháng 9

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần02cm

từ 29/08- 03/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-BGH

-BGH

 

-GV có tiết

-GV

 

-BGH

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần03cm

 Từ 05/09- 10/09

- Dạy và học bình thường-

- Tổ chức lễ khai giảng

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

-BGH

- BGH

-BGH

 

-TT,TP

 

-BGH

-GV có tiết

-GV

-GV

 

-GV

 

-TT

-BGH

-BGH

 

 

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

- Tại phòng họp

-Tại phòng văn thư

 

Tuần04cm

Từ 12/09- 17/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-BGH

-TT

 

-GV có tiết

- GV

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuầ05cm Từ 19/09 -24/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

-BGH

-BGH

 

-TT,TP

 

 

 

 

 

 

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần06cm

Từ26 /09- 01/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ , giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

 

- xếp loại thi đua tháng 9

 

-BGH

-BGH

 

TT,TP

 

 

 

 

 

 

-TT,TP

-GV có tiết

- GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

-GV

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

- Tại phòng họp

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

-         Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ khai giảng

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                         Hòa Hiệp, ngày 27 tháng 08 năm 2016

                BGH                                                        Tổ trưởng

 

                                                                                                                

 

                                                                                Dương Văn Thuấn

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 -2016 TỔ LÝ-TIN

đăng 04:16, 31 thg 8, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hoà Hiệp

 Tổ: Lý - TIN

                                   KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG  THÁNG  08/2016

( I )   KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Ổn định nề nếp học sinh.

-         Tổ chức tốt việc dạy và học trong từng tiết .

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng .

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường  học

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn .

-         Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.từ khối 6 đến khối 9.

-         Sinh hoạt  tổ , nhóm chuyên môn

-         Xếp loại thi đua hàng tháng .

( II ) KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

            Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần01cm

từ 22 / 08-

 27/ 08

-Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

( III )  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

-         Kết hợp với ban giám hiệu Kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng daỵ học cuả giáo viên.

-         Kết hợp với tổ công đoàn vận động giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

 

                                                                                      Hoà Hiệp ngày22 /08 /2016

              BGH                                                                     Tổ trưởng

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                         Dương Văn Thuấn

                                                                                         

                                                                                    

 

KẾ HOẠCH HOẠH ĐỘNG THÁNG 5-2015-2016 TỔ LÝ -TIN

đăng 16:59, 12 thg 5, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2016

+ Nhận xét tháng 04:

-         Phân công dạy thay kịp thời

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Chào mừng ngày 01/05

-         Thực hiện chương trình theo phân phối chương trình

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Thực hiện kiểm tra  học kỳ II theo qui định của chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định của mỗi giáo viên

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần36cm

từ 02/05- 07/05

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên tại phòng họp

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn

 

- Coi kiểm tra học kỳ II

-BGH

 

 

-TT,TP

 

 

 

-BGH

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

-GV

 

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng họp

- Tại phòng thực hành lý

-Trên lớp

 

Tuần37cm

 Từ 09/05- 14/05

- Dạy và học bình thường-

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

BGH

-TT

 

-GV

 

-GV có tiết

 

 

 

 

-BGH

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

-Tại phòng văn thư

 

 

 

Tuần38cm

Từ 16/05- 21/05

-Hoàn thành các loại hồ sơ -sổ sách theo qui định

-BGH

 

 

-GV

 

 

 

 

- Trên lớp

 

 

 

Tuần39cm Từ 23/05 -28/05

 - Tổng kết năm học

-BGH

 

-GV có tiết

 

 

-Dạy trên lớp

 

 ( III) Biện pháp :

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                               Hòa Hiệp, ngày 29 tháng 04 năm 2016

         BGH                                                                              Tổ trưởng

 

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                           Dương Văn Thuấn

1-10 of 78