THỜI KHÓA BIỂU

 • Ap dung 21_09_2020.xls   327k - 19:42, 18 thg 9, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh (v1)
 • Ap dung 07_09_2020 chính thức.xls   294k - 00:26, 6 thg 9, 2020 bởi admin Hoàng Ngọc Duy (v4)
Hiển thị 2 tệp từ trang Thời khóa biểu.

KẾ HOẠCH TUẦN

 • ke hoach tuan 3.doc   60k - 01:48, 19 thg 9, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc (v1)
 • ke hoach t02.doc   61k - 21:06, 11 thg 9, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc (v1)
Hiển thị 2 tệp từ trang Kế hoạch tuần.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 • PPCT TIẾNG ANH 6 HE 10 NAM 2019-2020 word 2003.doc   125k - 18:59, 24 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến (v1)
 • PPCT TIẾNG ANH 7 HE 10 NAM 2009-2020 word 2003.doc   121k - 18:59, 24 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến (v1)
 • PhanPhoiChuongTrinh7-8-9 -19-20-cu.doc   261k - 18:58, 24 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến (v1)
 • PPCT TOAN (2019 - 2020).doc   567k - 19:31, 11 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng (v1)
 • PPCT GDCD 1213.doc   303k - 19:10, 10 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang Phân phối chương trình.VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC & UBND TỈNH

 • 1056_SGDDT-TCCB_11062020-signed.pdf   864k - 02:41, 11 thg 6, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 198-QLCL-QLVBCC_20.pdf   1404k - 02:41, 11 thg 6, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • QD_508.PDF   3481k - 02:05, 20 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • NQ 123.PDF   1023k - 02:05, 20 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CV_13533.PDF   2204k - 02:05, 20 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang VB SGD & UBND tỉnh.

VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC & UBND HUYỆN

 • NghiDinh562015CP.doc   184k - 21:25, 14 thg 6, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Ly lich thi cong chuc.pdf   138k - 17:28, 19 thg 5, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Copy of CV yeu cau TS trung tuyen lam hs.pdf   371k - 00:26, 19 thg 5, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • QD-1697-170320 giao so luong nguoi lam viec.pdf   5278k - 20:11, 18 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • cvb-2020-525-1.pdf   3247k - 23:50, 19 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang VB PGD & UBND huyện.

VĂN BẢN KHÁC

 • Tai lieu tap huan Microsoft Office 365.pdf   2829k - 18:13, 1 thg 4, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Tai lieu tap huan Elearning - VNPT.pptx   13815k - 18:13, 1 thg 4, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Phu luc huong dan to chuc day hoc truc tuyen (1).pdf   384k - 18:13, 1 thg 4, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 3 tệp từ trang Văn bản khác.

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

 • thong-tu-22-2020-tt-bgddt-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap.pdf   3022k - bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Copy of (21) KH- UNG XU VAN HOA (tham muu).pdf   693k - bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • NQ 19_HDND_hocphi.pdf   1634k - 01:37, 10 thg 9, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • TT 26 sua doi TT 58 ve đanh gia, xep loại HS.pdf   1748k - 23:51, 9 thg 9, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CONG VAN 3280 BGD HUONG DAN GIAM TAI.pdf   911k - 02:32, 2 thg 9, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 373-PGDDT TRIEN KHAI NGHI DINH 71-2020.pdf   677k - 01:15, 2 thg 9, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 71.signed.pdf   536k - 01:15, 2 thg 9, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 7 tệp từ trang Thông báo.

VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 • QUYETDINHCHONGLANGPHI2020 (1).doc   27k - 01:16, 23 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CHUONG TRINH THUC HANH TIET KIEM-LANG PHI.docx   27k - 01:16, 23 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • PhuongANLayYKienPhuHuynh.doc   29k - 20:33, 26 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • ThongbaoDieuChinhDangE-leaningVNPT.doc   26k - 20:46, 23 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Phu luc dinh kem HD vuong mac.doc   259k - 00:41, 20 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang Văn bản nhà trường.

CÁC LOẠI BIỂU MẪU

Không tìm thấy trang tổ chức tệp có liên quan.

CHUYÊN MỤC THÔNG TIN VỀ VIRUS CORONA (COVID-19)

 • CV_3668_1.pdf   297k - 18:44, 15 thg 4, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CV_3146_1.PDF   3128k - 18:31, 31 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 16_CT-TTg_31032020-signed.pdf   1609k - 18:31, 31 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • NCOVI_HDSD.pdf   983k - 00:00, 30 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • 120-PGDDT HD CUNG CAP THONG TIN YTE PHONG DICH.pdf   390k - 00:00, 30 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang Chuyên mục COVID-19 (NEW).