THỜI KHÓA BIỂU

 • Ap dung 03_05_2021.xlsx   156k - 23:46, 28 thg 4, 2021 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh (v1)
 • Ap dung 26_04_2021.xlsx   156k - 18:59, 24 thg 4, 2021 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh (v1)
Hiển thị 2 tệp từ trang Thời khóa biểu.

KẾ HOẠCH TUẦN

 • TUAN 32 (34).doc   75k - bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc (v1)
 • tuan 31 (cm t33 điều chỉnh).doc   77k - 01:02, 8 thg 5, 2021 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc (v1)
Hiển thị 2 tệp từ trang Kế hoạch tuần.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

 • PPCT TIẾNG ANH 6 HE 10 NAM 2019-2020 word 2003.doc   125k - 18:59, 24 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến (v1)
 • PPCT TIẾNG ANH 7 HE 10 NAM 2009-2020 word 2003.doc   121k - 18:59, 24 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến (v1)
 • PhanPhoiChuongTrinh7-8-9 -19-20-cu.doc   261k - 18:58, 24 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến (v1)
 • PPCT TOAN (2019 - 2020).doc   567k - 19:31, 11 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng (v1)
 • PPCT GDCD 1213.doc   303k - 19:10, 10 thg 2, 2020 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang Phân phối chương trình.VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC & UBND TỈNH

 • ThongTu14DanhGiaChuanHTruong.pdf   11104k - 02:35, 28 thg 4, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • HuongDanThucHienThongTu14DanhGiaChuanHTruong.PDF   772k - 02:35, 28 thg 4, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • ThongTu20.PDF   609k - 02:34, 28 thg 4, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Huongdan4530HDThongTu20.pdf   750k - 02:34, 28 thg 4, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CV_10588_ve trien khai thuc hien Thong tu 32 cua Bo GD.pdf   250k - 03:11, 2 thg 10, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang VB SGD & UBND tỉnh.

VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC & UBND HUYỆN

 • Copy of (46) CV-7470-09122020.pdf   3555k - 02:22, 7 thg 5, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • TT 08.doc   6624k - 17:37, 6 thg 5, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Copy of (22) Phan bo chi tieu nang luong truoc thoi han 2021.pdf   840k - 17:37, 6 thg 5, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Copy of (22) Phan bo chi tieu nang luong truoc han.pdf   959k - 17:37, 6 thg 5, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Quy che nang bac luong truoc thoi han (dieu chinh).pdf   559k - 17:36, 6 thg 5, 2021 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang VB PGD & UBND huyện.

VĂN BẢN KHÁC

 • nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.doc   224k - bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • MAU 3_VC.doc   39k - bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • MAU 2_CC.doc   40k - bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 3 tệp từ trang Văn bản khác.

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Hiển thị 7 tệp từ trang Thông báo.

VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 • QUYETDINHCHONGLANGPHI2020 (1).doc   27k - 01:16, 23 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • CHUONG TRINH THUC HANH TIET KIEM-LANG PHI.docx   27k - 01:16, 23 thg 3, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • PhuongANLayYKienPhuHuynh.doc   29k - 20:33, 26 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • ThongbaoDieuChinhDangE-leaningVNPT.doc   26k - 20:46, 23 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
 • Phu luc dinh kem HD vuong mac.doc   259k - 00:41, 20 thg 2, 2020 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang Văn bản nhà trường.

CÁC LOẠI BIỂU MẪU

Không tìm thấy trang tổ chức tệp có liên quan.

CHUYÊN MỤC THÔNG TIN VỀ VIRUS CORONA (COVID-19)

Hiển thị 5 tệp từ trang Chuyên mục COVID-19 (NEW).