ประวัติความเป็นมา

ประวัติ การเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

        โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ได้สมัครเข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้ดำเนินกิจกรรมของโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน  บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช  ให้รู้จักหวงแหน  รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการกับเยาวชน  โดยการฝึกอบรมให้เกิดเห็นประโยชน์ความงดงามเกิดความปีติที่จะทำการอนุรักษ์แทนที่จะสอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครียด  ในกิจกรรมนี้ได้ใช้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นสื่อ  โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินงานให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต  เก็บพรรณไม้แห้ง  พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้ามีการศึกษาต่อเนื่อง  รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายากใกล้สูญพันธ์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นไทย  วิถีไทย  ภูมิปัญญาไทย  เรียนรู้ความเป็นชุมชน  วิถีชุมชน  ภูมิปัญญาชุมชน  โดยรอบโรงเรียน  และเรียนรู้ความเป็นมาของโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภูมิปัญญาของโรงเรียน เพื่อเป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ วิถีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 สาระการเรียนรู้ และฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาธรรมชาติของพืช  โดยเฉพาะต้นน้ำนมราชสีห์ และเทียนบ้าน ซึ่งเป็นพืชศึกษาของโรงเรียน

            จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานในปี พ.ศ. 2548 และเข้ารับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วย                ไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน เกียรติบัตรขั้นที่ 1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

หน้าเว็บย่อย (1): งานสวนพฤกษศาสตร์
Comments