ข้อมูลอาคารสถานที่

 อาคาร 1 (อาคารอำนวยการ)
    ชั้น 1,2 สำนักงานฯ (5 ห้อง)
    ชั้น 2,3 ห้องประชุม (4 ห้อง)
 
 อาคาร 2 (อาคารสามัญสัมพันธ์)
    ชั้น 1,3,4 ห้องเรียน (14 ห้อง)
    ชั้น 2 ห้องสมุดและวิทยบริการ 
 
 อาคาร 3 (อาคารอุตสาหกรรม)
    ชั้น 1 สาขาวิชาช่างยานยนต์ (2 ห้อง)
    ชั้น 2 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน (2 ห้อง)
    ชั้น 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (12 ห้อง)
     ชั้น 4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (11 ห้อง)
 
 อาคาร 4 (อาคารบริหารธุรกิจ)
   ชั้น 1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (5ห้อง)
   ชั้น 2,3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (9 ห้อง)
   ชั้น 4 สาขาวิชาการบัญชี (5 ห้อง)
 
URL

อัพเดท 5/6/2560
Comments