ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
    วิทยาลัยเทคนิคธัยบุรี เป็นสถานศึกษาตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยใหม่ ปี พ.ศ.2539 ประกาสจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินราชพัสดุ
หมายเลขทะเบียน 45742 วึ่ง คุณหญิงสิทธิอรรถ นฤมนตรี (ฉลวย เลขยานนท์) มอบให้กระทรวงการคลัง
เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่จำนวน 268 ไร่ 70 ตารางวา เมื่อ พ.ศ. 2522 
กรมธนารักษ์ได้กำหนดให้แบ่งที่ดินแปลงดังกล่าวให้กรมอาชีวศึกษาเป็นเนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจาก
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเป็นระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง เลขที่ 109 หมู่ 3
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5467185-6 , 0941603389
 โทรสาร 02-5467184

อัพเดท 5/6/2560

ą
R.jpg
(637k)
Admin Thanyatech,
4 มิ.ย. 2560 20:27
Comments