ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1
• ฝ่ายวิชาการ         1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร         1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา         1
• แผนกวิชาสามัญ                 11
• แผนกวิชายานยนต์         8
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 8
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง         8
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 5
• แผนกวิชาการบัญชี         4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 4
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) 2
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์) 1
• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์) 2
• งานบุคลากร         3
• งานการเงิน         2
• งานบัญชี                 2
• งานพัสดุ                 6
• งานอาคารสถานที่         11
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด) 2
• งานแผนงบประมาณ                     1
• งานข้อมูลสารสนเทศ                     1
• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน) 2
• งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ 3
• งานปกครอง         3
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 3
• แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 2
• งานครูที่ปรึกษา                  1
• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย) 3
• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร) 3
• งานทะเบียน         4
• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล) 2


อัพเดท 5/6/2560


Ĉ
people.xls
(159k)
Admin Thanyatech,
4 มิ.ย. 2560 23:12
Comments