หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์
      ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถดำเนินการดาวน์โหลด
ปฎิทินปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561
ได้แล้วนะคะ 


....................................................................................................
ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถดำเนินการดาวน์โหลด

แบบฟอร์การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560  

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ได้แล้วนะคะ

----------------------------------------------------------------------

แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปีการศึกษา  2559 – 2562