หน้าแรก
งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนปทุมวิไล ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนธัญรัตน์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560