หน้าแรก

ขอบข่ายงานหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป

 

            ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบ  กลั่นกรอง  เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ   การบำรุงรักษา  การใช้อาคารสถานที่ราชการ  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจการของโรงเรียน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


          เบอร์โทรศัพท์ 02-577-1577 ต่อ 300

ข่าวสาร/กิจกรรม

  • ไม่มีชื่อ  
    ส่ง 21 มิ.ย. 2558 20:16 โดย ครู ประภาศรี สิงห์บุบผา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »