วันเดือนปี ที่เผยแพร่ชื่อผู้เผยแพร่ผลงาน
 ชื่อผลงาน
9 พฤษภาคม 2554

29 มิถุนายน 2555

20 สิงหาคม 2555

15 สิงหาคม 2555

15 สิงหาคม 2555

25 กันยายน 2555 

30 ตุลาคม 2555 

19 มิถุนายน 2558

23 กรกฏาคม 2558


25 พฤษภาคม 2561

14 มิถุนายน 2561
นายไพศาล  สังกะเพศ

นายทวิศาสตร์  ยิ่งนอก

นายจักรพงษ์  กุ้งมะเริง

นางรัชกร  ประสีระเตสัง

นางรัชกร  ประสีระเตสัง

นางรัชกร  ประสีระเตสัง

นายบัญชา  งึดเกาะ

นายบัญชา  งึดเกาะ

นางวาสนา  ขันธวุฒิกุล
 
นายทวิศาสตร์  ยิ่งนอก

นางสาวฐิติวรดา ศรีสุวรรณ์
- ภาพนักเรียนพระราชทาน นางสาวธาริตา สถาน  ปีการศึกษา 2554

- ผลงานจักรยานปั่นน้ำ

- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานระดับประเทศ

- โครงการดีเด่น เรื่อง การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

- หนังสือกิจกรรมดีเด่น เรื่อง โครงงานคุณธรรม

- โครงการดีเด่น กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

- เรียนรู้ภาษาอาเซียน คำทักทาย บทสนทนาง่ายๆ

- เว็บไซต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

- มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (IntellectualCultural Heritage)

- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

- ฃุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 E-Book
  1. เรื่อง ดิน
  2. เรื่อง หินและชนิดของหิน
 

ติดต่อส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ ได้ที่ E-mail โรงเรียนธารทองพิทยาคม  : thantong@thantong.ac.th